งานสารสนเทศทางการแพทย์

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์

Team Member

นายทินกร ต๊ะผัด

นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
Team Member

นายอภิเชษฐ ปัญญา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์