คณะผู้บริหาร

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์

Team Member

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ

คณบดีคณะแพทยศาสตร์

รักษาการแทนผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

sukij.pa@up.ac.th

Team Member

แพทย์หญิงกิตติยา ไทยธวัช

รักษาการแทนรองผู้อำนวยการ
ฝ่ายอำนวยการ

kittiya.th@up.ac.th

Team Member

แพทย์หญิงมัลลิกา ขวัญเมือง

รักษาการแทนรองผู้อำนวยการ
ฝ่ายการแพทย์และสหวิชาชีพ

mallika.kh@up.ac.th

Team Member

นายแพทย์กฤติน นาราเวชสกุล

รักษาการแทนรองผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

krittin.na@up.ac.th

Team Member

เภสัชกรธราดล โพธิษา

รักษาการแทนผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริการปฐมภูมิ

tharadon.po@up.ac.th

Team Member

นางวิไลรัตน์ ปิงเมือง

รักษาการแทนผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ฝ่ายการพยาบาล

wilairat.pi@up.ac.th

Team Member

นางจิราพร เซี่ยงฉิน

หัวหน้าสำนักงาน
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
คณะแพทยศาสตร์

jiraporn.kr@up.ac.th