แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์

Team Member

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ

SUKIJ PANPIMANMAS, MD.


เวชศาสตร์ครอบครัว ( Family Medicine ) ศัลยศาสตร์ ( Surgery ) อนุสาขา ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา ( Surgical Oncology ) >> ประวัติเพิ่มเติม <<
Team Member

นายแพทย์กฤติน นาราเวชสกุล

KRITTIN NARAVEJSAKUL, MD.


ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา ( Urological Surgery ) >> ประวัติเพิ่มเติม <<
Team Member

นายแพทย์คามิน สุทธิกุลบุตร

KAMIN SUTTIKULLABUD, MD.


อายุรศาสตร์ ( Internal Medicine ) >> ประวัติเพิ่มเติม <<
Team Member

แพทย์หญิงมัลลิกา ขวัญเมือง

MALLIKA KHWANMUANG, MD.


อายุรศาสตร์ ( Internal Medicine ) >> ประวัติเพิ่มเติม <<
Team Member

นายแพทย์ภาษา สุขสอน

PASA SUKSON, MD.


อายุรศาสตร์ ( Internal Medicine ) >> ประวัติเพิ่มเติม <<
Team Member

นายแพทย์วสุชล ชัยชาญ

WASUCHON CHAICHAN, MD.


อายุรศาสตร์ ( Internal Medicine ) >> ประวัติเพิ่มเติม <<
Team Member

แพทย์หญิงณัฏฐินี นันทาทอง

NATTHINEE NANTATONG, MD.


อายุรศาสตร์ ( Internal Medicine ) >> ประวัติเพิ่มเติม <<
Team Member

แพทย์หญิงเพชราภรณ์ ชัชวรัตน์

PETCHARAPORN CHACHVARAT, MD.


อายุรศาสตร์ ( Internal Medicine ) >> ประวัติเพิ่มเติม <<
Team Member

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ต่อพงศ์ สงวนเสริมศรี

TORPONG SANGUANSERMSRI, MD.


กุมารเวชศาสตร์ ( Pediatrics ) >> ประวัติเพิ่มเติม <<
Team Member

นายแพทย์สรกิจ ภาคีชีพ

SORAKIJ BHAKEECHEEP, MD.


กุมารเวชศาสตร์ ( Pediatrics )
Team Member

แพทย์หญิงเพ็ญนิภัท นภีรงค์

PENNIPAT NABHEERONG, MD.


รังสีวิทยาวินิจฉัย ( Diagnostic Radiology ) >> ประวัติเพิ่มเติม <<
Team Member

แพทย์หญิงลภัสกรณ์ ยะปะนัน

LAPUSKORN YAPANAN, MD.


วิสัญญีวิทยา ( Anesthesiology ) >> ประวัติเพิ่มเติม <<
Team Member

นายแพทย์วรัญญู เหงี่ยมไพศาล

WALUNYOU NGIMEPHAISAN, MD.


 วิสัญญีวิทยา ( Anesthesiology ) >> ประวัติเพิ่มเติม <<
Team Member

นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี

SORAWIT BOONYATHEE, MD.


เวชศาสตร์ครอบครัว ( Family Medicine ) >> ประวัติเพิ่มเติม <<
Team Member

แพทย์หญิงกิตติยา ไทยธวัช

KITTIYA THAITAWAD, MD.


เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ( Emergency Medicine ) >> ประวัติเพิ่มเติม <<
Team Member

นายแพทย์พีรณัฐ ผลวิชา

PEERANUT PHOLVICHA, MD.


เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ( Emergency Medicine ) >> ประวัติเพิ่มเติม <<
Team Member

แพทย์หญิงเบญจวรรณ ตาแก้ว

BENJAWAN TAKAEW, MD.


เวชปฏิบัติทั่วไป
Team Member

นายแพทย์วงศ์วัฒน์ เตมียบุตร

WONGWAT TEMIYAPUTRA, MD.


โสต ศอ นาสิกวิทยา ( Otolaryngology )
Team Member

นายแพทย์วัชเรสร พันธ์พัฒนกุล

VATCHARASORN PANPATTANAKUL , MD.


ประสาทวิทยา ( Neurology ) >> ประวัติเพิ่มเติม <<
Team Member

แพทย์หญิงอชิรญา ชนะพาล

ACHIRAYA CHANAPAL, MD.


เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์ ( Preventive Medicine, Public Health ) >> ประวัติเพิ่มเติม <<
Team Member

นายแพทย์เทพนฤมิตร เมธนาวิน

THEPNARUEMIT METHANAVIN, MD.


เวชปฏิบัติทั่วไป >> ประวัติเพิ่มเติม <<
Team Member

นายแพทย์จิรวงศ์ ศรีสมบูรณ์

JIRAWONG SRISOMBOON, MD.


เวชปฏิบัติทั่วไป
Team Member

นายแพทย์ธนู ตั้งศรีเจริญ


กุมารเวชศาสตร์ ( Pediatrics )
Team Member

นายแพทย์พชรพล อุดมลักษณ์


ออร์โธปิดิกส์
Team Member

นายแพทย์วรกันต์ วรธำรงผไท


ออร์โธปิดิกส์
Team Member

นายแพทย์สุทธิวัฒน์ เจียมตระกูล


รังสีวิทยาวินิจฉัย ( Diagnostic Radiology )
Team Member

แพทย์หญิงกานต์จิรา ทิตย์สีแสง


อายุรศาสตร์ ( Internal Medicine )
Team Member

แพทย์หญิงดิษญาณิณพ์ ทวีธนัตสิทธิ์


ศัลยกรรมตกแต่ง
Team Member

แพทย์หญิงวิลาสินี ศีติสาร


วิสัญญีวิทยา ( Anesthesiology )
Team Member

แพทย์หญิงสรัสวดี เถลิงศก


กุมารเวชศาสตร์ ( Pediatrics )