แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์

Team Member

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ

SUKIJ PANPIMANMAS, MD.


เวชศาสตร์ครอบครัว (Family Medicine) ศัลยศาสตร์ (Surgery) อนุสาขา ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา (Surgical Oncology) >> ประวัติเพิ่มเติม <<
Team Member

นายแพทย์กฤติน นาราเวชสกุล

KRITTIN NARAVEJSAKUL, MD.


ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา (Urological Surgery) >> ประวัติเพิ่มเติม <<
Team Member

นายแพทย์คามิน สุทธิกุลบุตร

KAMIN SUTTIKULLABUD, MD.


อายุรศาสตร์ (Internal Medicine) >> ประวัติเพิ่มเติม <<
Team Member

แพทย์หญิงมัลลิกา ขวัญเมือง

MALLIKA KHWANMUANG, MD.


อายุรศาสตร์ (Internal Medicine) >> ประวัติเพิ่มเติม <<
Team Member

นายแพทย์ภาษา สุขสอน (ลาศึกษาต่อ)

PASA SUKSON, MD.


อายุรศาสตร์ (Internal Medicine) >> ประวัติเพิ่มเติม <<
Team Member

นายแพทย์วสุชล ชัยชาญ

WASUCHON CHAICHAN, MD.


อายุรศาสตร์ (Internal Medicine) >> ประวัติเพิ่มเติม <<
Team Member

แพทย์หญิงณัฏฐินี นันทาทอง

NATTHINEE NANTATONG, MD.


อายุรศาสตร์ ( Internal Medicine ) >> ประวัติเพิ่มเติม <<
Team Member

แพทย์หญิงเพชราภรณ์ ชัชวรัตน์

PETCHARAPORN CHACHVARAT, MD.


อายุรศาสตร์ (Internal Medicine) >> ประวัติเพิ่มเติม <<
Team Member

นายแพทย์สรกิจ ภาคีชีพ

SORAKIJ BHAKEECHEEP, MD.


กุมารเวชศาสตร์ (Pediatrics)
Team Member

แพทย์หญิงเพ็ญนิภัท นภีรงค์

PENNIPAT NABHEERONG, MD.


รังสีวิทยาวินิจฉัย (Diagnostic Radiology) >> ประวัติเพิ่มเติม <<
Team Member

แพทย์หญิงลภัสกรณ์ ยะปะนัน

LAPUSKORN YAPANAN, MD.


วิสัญญีวิทยา (Anesthesiology) >> ประวัติเพิ่มเติม <<
Team Member

นายแพทย์วรัญญู เหงี่ยมไพศาล

WALUNYOU NGIMEPHAISAN, MD.


 วิสัญญีวิทยา (Anesthesiology) >> ประวัติเพิ่มเติม <<
Team Member

นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี

SORAWIT BOONYATHEE, MD.


เวชศาสตร์ครอบครัว (Family Medicine) >> ประวัติเพิ่มเติม <<
Team Member

แพทย์หญิงกิตติยา ไทยธวัช

KITTIYA THAITAWAD, MD.


เวชศาสตร์ฉุกเฉิน (Emergency Medicine) >> ประวัติเพิ่มเติม <<
Team Member

นายแพทย์พีรณัฐ ผลวิชา

PEERANUT PHOLVICHA, MD.


เวชศาสตร์ฉุกเฉิน (Emergency Medicine) >> ประวัติเพิ่มเติม <<
Team Member

แพทย์หญิงเบญจวรรณ ตาแก้ว (ลาศึกษาต่อ)

BENJAWAN TAKAEW, MD.


เวชปฏิบัติทั่วไป
Team Member

นายแพทย์วงศ์วัฒน์ เตมียบุตร

WONGWAT TEMIYAPUTRA, MD.


โสต ศอ นาสิกวิทยา (Otolaryngology)
Team Member

นายแพทย์วัชเรสร พันธ์พัฒนกุล

VATCHARASORN PANPATTANAKUL , MD.


ประสาทวิทยา (Neurology) >> ประวัติเพิ่มเติม <<
Team Member

แพทย์หญิงอชิรญา ชนะพาล

ACHIRAYA CHANAPAL, MD.


เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์ (Preventive Medicine, Public Health) >> ประวัติเพิ่มเติม <<
Team Member

นายแพทย์เทพนฤมิตร เมธนาวิน

THEPNARUEMIT METHANAVIN, MD.


เวชปฏิบัติทั่วไป >> ประวัติเพิ่มเติม <<
Team Member

นายแพทย์จิรวงศ์ ศรีสมบูรณ์

JIRAWONG SRISOMBOON, MD.


เวชปฏิบัติทั่วไป
Team Member

นายแพทย์ธนู ตั้งศรีเจริญ


กุมารเวชศาสตร์ (Pediatrics)
Team Member

นายแพทย์พชรพล อุดมลักษณ์


ออร์โธปิดิกส์
Team Member

นายแพทย์วรกันต์ วรธำรงผไท


ออร์โธปิดิกส์
Team Member

นายแพทย์สุทธิวัฒน์ เจียมตระกูล


รังสีวิทยาวินิจฉัย (Diagnostic Radiology)
Team Member

แพทย์หญิงกานต์จิรา ทิตย์สีแสง


อายุรศาสตร์ (Internal Medicine)
Team Member

แพทย์หญิงดิษญาณิณพ์ ทวีธนัตสิทธิ์


ศัลยกรรมตกแต่ง
Team Member

แพทย์หญิงวิลาสินี ศีติสาร


วิสัญญีวิทยา (Anesthesiology)
Team Member

แพทย์หญิงสรัสวดี เถลิงศก


กุมารเวชศาสตร์ (Pediatrics)