ข้อมูลรายละเอียด

สถานที่ทำงาน :
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
เลขที่ 19/1 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000

Email :
kamin.su@up.ac.th,
kaminkamin018@gmail.com

ประวัติการศึกษา :
พ.ศ. 2556 ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ. 2562 วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ผลงานวิชาการ/ ผลงานวิจัย :
Poster presentation at RCPT Annual Meeting 2019 Kamin Suttikullabud, Natapong
Kosachunhanun. Prevalence of Cobalamin Deficiency in Type 2 Diabetic Patients Using Long Term Metformin at Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital.