#รายการ
1ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัยของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา 2555
2ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2563
3ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่งของพนักงานสายสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น พ.ศ. 2564
4ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย สวัสดิการการศึกษาของบุตรพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554
5ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2563
6ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย สวัสดิการและการศึกษาของบุตรพนักงาน พ.ศ. 2554 (แก้ไขฉบับที่ 1 พ.ศ. 2557)
7ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยเครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา
8ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย สวัสดิการและการศึกษาของบุตรพนักงาน พ.ศ. 2554 (แก้ไขฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558)
#รายการ
1ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการบริหารยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2564
2ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดมูลค่าความคลาดเคลื่อนสินค้าคงเหลือที่ยอมรับได้ของคลังยา โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2564
3ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายการและอัตราการเบิกจ่ายค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้มารับบริการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2564
4ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดแบบของใบเสร็จรับเงิน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2564
5ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กองทุนเพื่อโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564
6ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติของผู้เข้าพักอาศัยในหอพักของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564
7ประกาศ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานย่อย ระดับงาน ภายในสำนักงานโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564
8ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง นโยบายการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
9ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง นโยบายการจัดบริการสาธารณสุขกับการดูแลสุขภาพประชาชน
10ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวทางการจัดการข้อร้องเรียน พ.ศ. 2562
11ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การลาของพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2560
12ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การแต่งกายในวันปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา
13ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การจ่ายเงินค่าทำขวัญและค่าทำศพ พ.ศ. 2558
14ประกาศมหาวิทยาลัย กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของตำแหน่งนิติกร
15ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราเบิกจ่ายสวัสดิการ พ.ศ. 2559
16ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ พ.ศ. 2562
17ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการขอมีบัตรฯ พ.ศ. 2563
18ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการขอมีบัตรฯ พ.ศ. 2563
19ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดชื่อตำแหน่งและมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของบุคลากร มพ. พ.ศ. 2563
20ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนเพิ่มเติมฯ พ.ศ. 2562
21ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การปฏิบัติงานในวันทำการปกติ พ.ศ. 2562
22ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การกำหนดสมรรถนะฯ พ.ศ. 2563
23ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่งของพนักงานสายสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น พ.ศ. 2564
24ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
25ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางปฏิบัติงาน พ.ศ. 2563
26ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานศูนย์การแพทย์ฯ พ.ศ. 2563
27ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายการบริการทางการแพทย์ อัตราค่าบริการ ค่าตรวจวินิจฉัย และอัตราค่ายาและเวชภัณฑ์ ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2563 บัญชี 12 - 17
28ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายการบริการทางการแพทย์ อัตราค่าบริการ ค่าตรวจวินิจฉัย และอัตราค่ายาและเวชภัณฑ์ ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2563 บัญชี 8 - 11
29ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายการบริการทางการแพทย์ อัตราค่าบริการ ค่าตรวจวินิจฉัย และอัตราค่ายาและเวชภัณฑ์ ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2563 บัญชี 4 - 7
30ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายการบริการทางการแพทย์ อัตราค่าบริการ ค่าตรวจวินิจฉัย และอัตราค่ายาและเวชภัณฑ์ ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2563 บัญชี 1 - 3
31ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายการบริการทางการแพทย์ อัตราค่าบริการ ค่าตรวจวินิจฉัย และอัตราค่ายาและเวชภัณฑ์ ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2563
32ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายการบริการทางการแพทย์ อัตราค่าบริการ ค่าตรวจวินิจฉัย และอัตราค่ายาและเวชภัณฑ์ ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2563 (ฉบับที่ 2)
33ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การกำหนดอัตราค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานของศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2563
34ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายการและอัตราการเบิกจ่ายค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้มารับบริการ ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2563
35ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดแบบของใบเสร็จรับเงิน ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2563
36ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการบริหารยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2563
37ประกาศรายการบริการทางการแพทย์ อัตราค่าบริการ และค่าตรวจวินิจฉัย และอัตราค่ายาและเวชภัณฑ์ศูนย์การแพทย์ฯ
#รายการ
1แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้ากลุ่มงาน สำนักงานโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
2คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 5786/2564 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษารหัสและกุญแจตู้นิรภัย คณะกรรมการตรวจสอบเงินคงเหลือประจำวัน คณะกรรมการตรวจนับเงินในตู้บริจาค และคณะกรรมการเก็บรักษากุญแจในส่วนของตู้บริจาค โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพ
3คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับที่ 2
4คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
5คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าสำนักงานโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์
6คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
7คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
8คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
9คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
10คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
11คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง มอบหมายให้ผู้รักษาการแทนรองผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา รักษาการแทน ผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
12คำสั่งศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ให้ผู้รักษาการแทนรองผู้อำนวยการ กำกับการบริหาร สั่งการแทนผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
13คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
14คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
15คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา