แบบฟอร์ม

#รายการ
1แบบฟอร์มใบแจ้งซ่อมโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
2ขอรายชื่อบุคลากรที่ปฏิบัติงานฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของส่วนงาน
3แบบฟอร์มกรอกข้อมูลภาษี-ประจำแต่ละปี-65
4แบบคัดกรองและใบยินยอมรับบริการวัคซีนโควิด 19
5รายชื่อลูกจ้างชั่วคราวสายสนับสนุนที่ต้องเข้ารับการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 2564
6รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนที่ต้องเข้ารับการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 2564
7แบบฟอร์มภาระงานสายสนับสนุน สำหรับลูกจ้างชั่วคราว
8แบบฟอร์มภาระงานสายสนับสนุน สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
9แบบขอหนังสือรับรอง โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
10แบบฟอร์มการขอใช้บริการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
11แบบฟอร์มขอขึ้นทะเบียนเอกสาร
12ใบขอใช้รถยนต์ไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
13ใบขอใช้รถยนต์ไปปฏิบัติงานในเขตจังหวัดพะเยา ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
14ใบขอใช้รถยนต์ไปปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา (กรณีเร่งด่วน)
15ใบขอใช้รถยนต์ไปปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา
16แบบฟอร์มการขอฝากส่งไปรษณีย์โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
17แบบฟอร์มการขออนุมัติใช้ห้องประชุมโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
18แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์บริจาคอุปกรณ์ ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
19แบบฟอร์ม หนังสือขอผลการถ่ายภาพทางรังสีวิทยาหรือผลห้องปฏิบัติการ
20แบบฟอร์ม หนังสือมอบอำนาจ
21แบบฟอร์ม หนังสือยินยอมเปิดเผยประวัติการรักษา
22แบบฟอร์ม คำขอประวัติเวชระเบียน
23แบบฟอร์ม ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
24แบบฟอร์ม ขออนุมัติค่าตอบแทนเหมาจ่ายวิชาชีพ (pdf)
25แบบฟอร์ม ขออนุมัติค่าตอบแทนเหมาจ่ายวิชาชีพ (word)