แบบฟอร์ม

#รายการ
1แบบคัดกรองและใบยินยอมรับบริการวัคซีนโควิด 19
2รายชื่อลูกจ้างชั่วคราวสายสนับสนุนที่ต้องเข้ารับการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 2564
3รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนที่ต้องเข้ารับการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 2564
4แบบฟอร์มภาระงานสายสนับสนุน สำหรับลูกจ้างชั่วคราว
5แบบฟอร์มภาระงานสายสนับสนุน สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
6แบบขอหนังสือรับรอง โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
7แบบฟอร์มการขอใช้บริการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
8แบบฟอร์มขอขึ้นทะเบียนเอกสาร
9ใบขอใช้รถยนต์ไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
10ใบขอใช้รถยนต์ไปปฏิบัติงานในเขตจังหวัดพะเยา ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
11ใบขอใช้รถยนต์ไปปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา (กรณีเร่งด่วน)
12ใบขอใช้รถยนต์ไปปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา
13แบบฟอร์มการขอฝากส่งไปรษณีย์โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
14แบบฟอร์มการขออนุมัติใช้ห้องประชุมโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
15แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์บริจาคอุปกรณ์ ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
16แบบฟอร์มใบแจ้งซ่อม ภายในศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
17แบบฟอร์ม หนังสือขอผลการถ่ายภาพทางรังสีวิทยาหรือผลห้องปฏิบัติการ
18แบบฟอร์ม หนังสือมอบอำนาจ
19แบบฟอร์ม หนังสือยินยอมเปิดเผยประวัติการรักษา
20แบบฟอร์ม คำขอประวัติเวชระเบียน
21แบบฟอร์ม ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
22แบบฟอร์ม ขออนุมัติค่าตอบแทนเหมาจ่ายวิชาชีพ (pdf)
23แบบฟอร์ม ขออนุมัติค่าตอบแทนเหมาจ่ายวิชาชีพ (word)