การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

#รายการ
1รายงานลาศึกษาต่อและฝึกอบรมของบุคลากรโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

#รายการ
1คู่มือแนวทางการจัดการข้อร้องเรียน