งานการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤติ

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์

Team Member

พว.นันทิยา กลางหมู่

พยาบาล
Team Member

พว.ชนากานต์ น้ำพี้

พยาบาล
Team Member

พว.ธัญญาลักษณ์ เครื่องสกุล

พยาบาล
Team Member

พว.กนกวรรณ เบ็ญชา

พยาบาล
Team Member

พว.เบญญา นิพิธคุณ

พยาบาล
Team Member

พว.สุภาวดี คนสูง

พยาบาล
Team Member

พว.ณัฐฐินันท์ ชัยวรรณ

พยาบาล
Team Member

พว.สุวนันท์ คีรีธีรกุล

พยาบาล
Team Member

พว.วาธิณี มุ่งเจริญ

พยาบาล
Team Member

พว.วิศรุตา บุตร์แก้ว

พยาบาล
Team Member

พว.ศรีวิมล สิงห์คลา

พยาบาล
Team Member

พว.นิลวรรณ แสนศรี

พยาบาล
Team Member

พว.สายสุนีย์ วงค์ขัติย์

พยาบาล