งานการพยาบาลผู้ป่วยใน

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์

Team Member

พว.ขวัญหทัย แสวงงาม

พยาบาล
Team Member

พว.คนึงนิจ ดวงทิพย์

พยาบาล
Team Member

พว.กฤตกนก คำพินิจ

พยาบาล
Team Member

พว.จุฬารัตน์ เครือแก้ว

พยาบาล
Team Member

พว.ประภัสสร ศักดิ์แสน

พยาบาล
Team Member

พว.รัญชิดา โอภาสเสถียร

พยาบาล
Team Member

พว.อรดี มารดาวงศ์

พยาบาล
Team Member

พว.ปวีญา เผ่าดี

พยาบาล
Team Member

พว.ธิวราพร เปลี่ยนศรี

พยาบาล
Team Member

พว.ณัฐริกา อุ่นเรือน

พยาบาล
Team Member

พว.วรางคณา ไพรพนาพันธ์

พยาบาล
Team Member

พว.รัตน์กาญจน์ อานันท์

พยาบาล
Team Member

พว.นฤภร สินธุพงษ์

พยาบาล
Team Member

พว.ธันญาพร คีรีแก้ว

พยาบาล
Team Member

พว.ปาวีณา วงค์ใย

พยาบาล
Team Member

พว.ธวัลพร มะลิวัลย์

พยาบาล
Team Member

พว.ไพรินทร์ ประทุมของ

พยาบาล
Team Member

พว.จิตรานุช ปิ่นทอง

พยาบาล
Team Member

พว.นัจกร วงศ์วิวัฒน์

พยาบาล
Team Member

พว.เกวลิน ศิริพงศ์ธีระกุล

พยาบาล
Team Member

พว.นภาพร แซ่กือ

พยาบาล
Team Member

พว.อารีรัตน์ ปัญญารัตน์

พยาบาล
Team Member

พว.วณิชยา นาริจันทร์

พยาบาล