งานการพยาบาลคลินิกพิเศษ

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์