กิจกรรมทบทวนและติดตามความก้าวหน้าการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)  ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2565

กิจกรรมทบทวนและติดตามความก้าวหน้าการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2565

โดย USER3, 17 มี.ค. 2565 676

วันที่ 16 มีนาคม 2565 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ นำโดย
นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ติดตามความก้าวหน้า
การดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (
Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปี 2565

โดย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ติดตามการดำเนินงานด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ตามกรอบและแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment) ของผู้รับผิดชอบในด้านต่างๆ รวมถึงทบทวนผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ประกอบด้วย

ส่วนที่ 1 การเก็บข้อมูลจากบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต     

ส่วนที่ 2 การเก็บข้อมูลจากผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐ (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) ได้แก่ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน

ส่วนที่ 3 การเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) เป็นการตรวจสอบระดับการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐที่เผยแพร่ไว้ทางหน้าเว็บไซต์ หลักของหน่วยงาน ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

ทั้งนี้ ผู้รับผิดชอบในแต่ละด้านได้รายงานความก้าวหน้าและผลการดำเนินงาน ITA ประจำปี 2565 ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา โดยผู้อำนวยการได้ให้ข้อเสนอแนะและแนวทางปรับปรุงแก้ไขข้อมูล เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของ ITA ที่กำหนดไว้

ภาพ : โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
ข้อมูล/ข่าว : โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
รูปภาพอื่นๆ
แท็กที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น