เกี่ยวกับเราวิสัยทัศน์
เป็นองค์กรพยาบาลที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ บริการเป็นเลิศ

พันธกิจ
1. ส่งเสริมการปฏิบัติการพยาบาล นิเทศ กำกับดูแลตามมาตรฐาน และจริยธรรมวิชาชีพ
2. บริหารจัดอัตรากำลัง สรรหา บรรจุ แต่งตั้ง
3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรพยาบาล
4. สนับสนุนการทำงานร่วมกับวิชาชีพ
5. ส่งเสริมการทำวิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาล
6. สนับสนุนการเรียนการสอนสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ


เป้าหมาย
1. ผู้รับบริการ / ผู้ให้บริการได้รับความปลอดภัย
2. บุคลากรปฏิบัติตามมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ
3. อัตรากำลังเพียงพอ บุคลากรมีศักยภาพและมีความสุขในการปฏิบัติงาน
4. พัฒนาผลงานวิชาการเพื่อให้เกิดวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้
5. บริหารทรัพยากรทางการพยาบาลเพียงพอ พร้อมใช้ คุ้มค่า เหมาะสม