โครงสร้างการบริหารงานกลุ่มงานอำนวยการ

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์