#รายการ
1ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัยของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา 2555
2ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2563
3ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่งของพนักงานสายสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น พ.ศ. 2564
4ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย สวัสดิการการศึกษาของบุตรพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554
5ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย สวัสดิการและการศึกษาของบุตรพนักงาน พ.ศ. 2554 (แก้ไขฉบับที่ 1 พ.ศ. 2557)
6ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยเครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา
7ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย สวัสดิการและการศึกษาของบุตรพนักงาน พ.ศ. 2554 (แก้ไขฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558)
#รายการ
1ประกาศโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง นโยบายความปลอดภัยด้านยา
2ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2566
3ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2565
4ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
5ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564
6ประกาศโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง นโยบายการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์
7ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการบริหารยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2564
8ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดมูลค่าความคลาดเคลื่อนสินค้าคงเหลือที่ยอมรับได้ของคลังยา โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2564
9ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายการและอัตราการเบิกจ่ายค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้มารับบริการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2564
10ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดแบบของใบเสร็จรับเงิน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2564
11ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กองทุนเพื่อโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564
12ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติของผู้เข้าพักอาศัยในหอพักของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564
13ประกาศ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานย่อย ระดับงาน ภายในสำนักงานโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564
14ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง นโยบายการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
15ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง นโยบายการจัดบริการสาธารณสุขกับการดูแลสุขภาพประชาชน
16ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวทางการจัดการข้อร้องเรียน พ.ศ. 2562
17ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การลาของพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2560
18ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การแต่งกายในวันปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา
19ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การจ่ายเงินค่าทำขวัญและค่าทำศพ พ.ศ. 2558
20ประกาศมหาวิทยาลัย กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของตำแหน่งนิติกร
21ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราเบิกจ่ายสวัสดิการ พ.ศ. 2559
22ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ พ.ศ. 2562
23ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการขอมีบัตรฯ พ.ศ. 2563
24ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการขอมีบัตรฯ พ.ศ. 2563
25ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดชื่อตำแหน่งและมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของบุคลากร มพ. พ.ศ. 2563
26ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนเพิ่มเติมฯ พ.ศ. 2562
27ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การปฏิบัติงานในวันทำการปกติ พ.ศ. 2562
28ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การกำหนดสมรรถนะฯ พ.ศ. 2563
29ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่งของพนักงานสายสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น พ.ศ. 2564
30ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
31ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางปฏิบัติงาน พ.ศ. 2563
32ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายการบริการทางการแพทย์ อัตราค่าบริการ ค่าตรวจวินิจฉัย และอัตราค่ายาและเวชภัณฑ์ ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2563 บัญชี 12 - 17
33ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายการบริการทางการแพทย์ อัตราค่าบริการ ค่าตรวจวินิจฉัย และอัตราค่ายาและเวชภัณฑ์ ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2563 บัญชี 8 - 11
34ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายการบริการทางการแพทย์ อัตราค่าบริการ ค่าตรวจวินิจฉัย และอัตราค่ายาและเวชภัณฑ์ ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2563 บัญชี 4 - 7
35ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายการบริการทางการแพทย์ อัตราค่าบริการ ค่าตรวจวินิจฉัย และอัตราค่ายาและเวชภัณฑ์ ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2563 บัญชี 1 - 3
36ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายการบริการทางการแพทย์ อัตราค่าบริการ ค่าตรวจวินิจฉัย และอัตราค่ายาและเวชภัณฑ์ ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2563
37ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายการบริการทางการแพทย์ อัตราค่าบริการ ค่าตรวจวินิจฉัย และอัตราค่ายาและเวชภัณฑ์ ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2563 (ฉบับที่ 2)
38ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การกำหนดอัตราค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานของศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2563
39ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายการและอัตราการเบิกจ่ายค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้มารับบริการ ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2563
40ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดแบบของใบเสร็จรับเงิน ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2563
41ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการบริหารยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2563
42ประกาศรายการบริการทางการแพทย์ อัตราค่าบริการ และค่าตรวจวินิจฉัย และอัตราค่ายาและเวชภัณฑ์ศูนย์การแพทย์ฯ
#รายการ
1คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 199/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส มหาวิทยาลัยพะเยา
2แต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองผู้อำนวยการ และผู้รักษาการแทนผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
3มอบอำนาจให้คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
4มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
5คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยาที่ 8217/2564 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการเพื่อดำเนินงาน พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2562 และ 2563 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา
6คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
7คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
8คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
9แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้ากลุ่มงาน สำนักงานโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
10คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 5786/2564 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษารหัสและกุญแจตู้นิรภัย คณะกรรมการตรวจสอบเงินคงเหลือประจำวัน คณะกรรมการตรวจนับเงินในตู้บริจาค และคณะกรรมการเก็บรักษากุญแจในส่วนของตู้บริจาค โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพ
11คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับที่ 2
12คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
13คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าสำนักงานโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์
14คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
15คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
16คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
17คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
18คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
19คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง มอบหมายให้ผู้รักษาการแทนรองผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา รักษาการแทน ผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
20คำสั่งศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ให้ผู้รักษาการแทนรองผู้อำนวยการ กำกับการบริหาร สั่งการแทนผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
21คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
22คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
23คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา