โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา University of Phayao Hospital

เพื่อสุขภาวะที่ดีที่สุดของทุกคน (WELL-BEING FOR ALL)

About Image
About Image
About Image
About Image

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ผลงานวิจัย / บทความวิจัย / บทความทั่วไป / อื่นๆ.

จัดซื้อ/จัดจ้าง

#รายการ
1แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ เพิ่มเติม)
2แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ซื้อยา เพิ่มเติม)
3แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เวชภัณฑ์อวัยวะเทียม เพิ่มเติม)
4แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพิ่มเติม)
5แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ครุภัณฑ์คมอพิวเตอร์ เพิ่มเติม)
6แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เปลี่ยนแปลงซื้อยา)
7แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 49 รายการ)
8แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (วัสดุงานบ้านงานครัว)
9แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ครุภัณฑ์การศึกษา)
10แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 (เวชภัณฑ์ยา เพิ่มเติม 20 รายการ)
11รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
12แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 (เวชภัณฑ์อวัยวะเทียม)
13แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 (ชุดตรวจวิเคราะห์โรคและน้ำยาตรวจวิเคราะห์โรค สำหรับห้องปฏิบัติการ จำนวน 25 รายการ)
14แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 (น้ำยาตรวจวิเคราะห์โรคสำหรับห้องปฏิบัติการ จำนวน 56 รายการ)
15แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 (เวชภัณฑ์ยา เพิ่มเติม 1 รายการ)
16แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 (วัสดุวิทยาศาสตร์สำหรับงานกายภาพบำบัด เพิ่มเติม 1 รายการ)
17แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 (เวชภัณฑ์ยา เพิ่มเติม 11 รายการ)
18แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 (เวชภัณฑ์ยา เพิ่มเติม 193 รายการ)
19แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 (ชั้นวางของเหล็ก 6 ชั้น)
20แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 (สำหรับฝ่ายการแพทย์และพยาบาลในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร)
21แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 (วิทยุสื่อสาร)
22แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 (เวชภัณฑ์ยา เพิ่มเติม 84 รายการ)
23แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 (วัสดุอุปกรณ์)
24แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 (เวชภัณฑ์ยา เพิ่มเติม 31 รายการ)
25แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 (โครงการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมนุเวียนแบบมุ่งเป้า ประจำปี พ.ศ. 2565 (โรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัยพะเยา))
26แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 (วัสดุโฆษณา)
27แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 (ครุภัณฑ์)
28แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 (วัสดุเครื่องแต่งกาย)
29แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 (วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์)
30แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 (เวชภัณฑ์อวัยวะเทียม)
31แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 (เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาสำหรับห้องผ่าตัด)
32แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 (วัสดุงานบ้านงานครัว)
33แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 (จ้างเหมาบริการ)
34แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 (เช่าระบบ PACS)
35แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 (เวชภัณฑ์ยา)
36แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 (เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา)
37แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 (เช่ารถตู้)
38แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 (วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น)
39แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 (ซ่อมบำรุง)
40แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 (เวชภัณฑ์อวัยวะเทียม)
#รายการ
1ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (งบเสื่อม) จำนวน 2 ชุด (5 รายการ) โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2ร่างประกาศ (TOR) ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์โรคสำหรับห้องปฏิบัติการ จำนวน 56 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (งบเสื่อม) จำนวน 2 ชุด (5 รายการ) โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4ร่างประกาศเชิญชวน (TOR) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (งบเสื่อม) จำนวน 2 ชุด (5 รายการ) โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างเลือดและตัวอย่างชิ้นเนื้อของห้องปฏิบัติการด้านเทคนิคการแพทย์ ในอัตราค่าบริการคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ (PACS) และโปรแกรมการบริหารจัดการข้อมูลภายในรังสีวิทยา (RIS) โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 -2569) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง ไม่น้อยกว่า 64 สไลด์ (64 Slice Multi - detector CT scan) ในอัตราค่าบริการคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) ในอัตราค่าบริการคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างเลือดและตัวอย่างชิ้นเนื้อของห้องปฏิบัติการด้านเทคนิคการแพทย์ ในอัตราค่าบริการคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11ประกาศประกวดราคาเช่าระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ (PACS) และโปรแกรมการบริหารจัดการข้อมูลภายในรังสีวิทยา (RIS) โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 -2569) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 5 ชุด (10 รายการ) เพื่อจัดตั้งธนาคารเลือดและงานบริการโลหิต โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 5 ชุด (10รายการ) เพื่อจัดตั้งธนาคารเลือดและงานบริการโลหิต โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง ไม่น้อยกว่า 34 สไลด์ (34 Slice Multi - deleclor CT Scan) ในอัตราค่าบริการคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) ในอัตราค่าบริการคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ประกวดราคาเช่าระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ (PACA) และโปรแกรมการบริหารจัดการข้อมูลภายในรังสีวิทยา (RIS) โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2569) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
#รายการ
1แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (หุ่นยนต์ทำความสะอาด (Cleaning Robot))
2แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (เก้าอี้อาบน้ำพับเก็บได้ ติดผนัง สำหรับห้องน้ำผู้พิการ)
3แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (เวชภัณฑ์อวัยวะเทียมเพิ่มเติม)
4แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาเพิ่มเติม)
5แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (ค่ายา 2 ล้าน)
6แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (การจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาเพิ่มเติม)
7แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาเพิ่มเติม)
8แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์สำหรับหน่วยธาลัสซีเมีย)
9แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (เปลี่ยนแปลงแผนยา 2.2 ล้าน)
10แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดภายในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา)
11แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (ยา)
12แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา)
13แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (เปลี่ยนแปลงแผน ค่าเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาสำหรับห้องผ่าตัดห้องวิสัญญีและฝ่ายการพยาบาล)
14แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (เปลี่ยนแปลงแผน ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์สำหรับหน่วยธาลัสซีเมียและห้องตรวจตา)
15แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (เปลี่ยนแปลงแผน ค่าน้ำยาตรวจวิเคราะห์โรค สำหรับห้องปฏิบัติการ)
16แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (เปลี่ยนแปลงแผน ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ยา)
17แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (ชุดกล้องสำหรับการประชุม)
18แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (เพิ่มเติม)
19แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (ค่าโล่รางวัล)
20แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (ค่าเสื้อโปโล)
21แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (ค่าซ่อมบำรุง)
22แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (เปลี่ยนแปลงแผน ค่าซ่อมบำรุง)
23แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (ค่าวัสดุอุปกรณ์ โครงการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย)
24แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (ค่าวัสดุไฟฟ้าและชุดตรวจสอบคุณภาพน้ำ)
25แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (ค่าครุภัณฑ์)
26แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์)
27แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (ค่าครุภัณฑ์งบแผ่นดิน 2566)
28แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (ค่าก่อสร้างงบแผ่นดิน 2566)
29แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (ค่าเช่ารถตู้)
30แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (ค่าจ้างทำผ้าในโรงพยาบาล)
31แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (ค่าซ่อมบำรุง)
32แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (ค่าจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์)
33แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ยา)
34แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (ครุภัณฑ์ 27 รายการ)
35แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาสำหรับห้องผ่าตัด ห้องวิสัญญีและฝ่ายการพยาบาล)
36แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (การจัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์โรค สำหรับห้องปฏิบัติการ)
37แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (การจัดซื้อเวชภัณฑ์อวัยวะเทียม)
38แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร)
39แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (วัสดุสำนักงาน)
40แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ยา)
41แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 3)
42แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 2)
43แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 1)
44แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (เช่ารถตู้)
45แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (ค่าซ่อมแซม)
46แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (จ้างเหมาบริการ)
#รายการ
1ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 13 ชุด (64 รายการ) โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่ารถตู้ ไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน พร้อมพนักงานขับรถ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2567 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างทำครุภัณฑ์ประกอบอาคารห้องผ่าตัด ห้องผู้ป่วยวิกฤตอายุรกรรม และห้องผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรม โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)
4ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยสามัญ 4 ชั้น (ต่อเติมชั้น 3 และชั้น 4) โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ โดยวิธีคัดเลือก
5ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยสามัญ 4 ชั้น (ต่อเติมชั้น 3 และชั้น 4) โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 13 ชุด (64 รายการ) โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
8(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 12 ชุด (27 รายการ) โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 4 รายการ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 4 รายการ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการงานเทคนิคการแพทย์ และหน่วยธาลัสซีเมีย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการงานเทคนิคการแพทย์ และหน่วยธาลัสซีเมีย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายด้วยเครื่องไตเทียม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
14ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
15ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
16ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยเครื่องสร้างภาพด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI), บริการตรวจเอกซเรย์เต้านม (Mammogram) และบริการตรวจความหนาแน่นมวลกระดูก (BMD) ในอัตราค่าบริการคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
17ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ชนิดความเร็วสูงไม่น้อยกว่า 64 สไลด์ (64 Slice Multi - detector CT scan) ในอัตราค่าบริการคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายด้วยเครื่องไตเทียม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
#รายการ
1รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (2)
2รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (1)
3สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2566
4สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2566 (กรณีวงเงินเกิน 5 แสน)
5สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2566
6สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2566 (กรณีวงเงินเกิน 5 แสน)
7สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2566
8สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566
9สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566
10สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2566 (กรณีวงเงินเกิน 5 แสน)
11สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2566
12สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566
13สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 (กรณีวงเงินเกิน 5 แสน)
14สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
15สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2566
16สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 (กรณีวงเงินเกิน 5 แสน)
17สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565
18สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 (กรณีวงเงินเกิน 5 แสน)
19สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565
20สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 (กรณีวงเงินเกิน 5 แสน)
21สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2565
#รายการ
1แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (แผนปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง)
2แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (เช่าคอมพิวเตอร์และเช่ารถตู้)
3แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (ครุภัณฑ์ระบบเสียงเพื่อการบริการผู้ป่วย)
4แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (ป้ายโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา)
5แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (ค่าจ้างซ่อมบำรุงรักษาตามระยะทางรถพยาบาลฉุกเฉิน)
6แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (โครงการปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศห้องล้างเครื่องมือแพทย์ CSSD)
7แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (ยา)
8แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (ค่าจ้างเหมาบริการ)
9แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (ซองซิป)
10แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (จ้างซ่อมแซม)
11แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (จ้างเหมาบริการ)
12แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (งบเสื่อม)
13แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (เวชภัณฑ์ จำนวน 204 รายการ)
14แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (ยา จำนวน 392 รายการ)
15แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (วัสดุงานบ้านงานครัว)
16แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (LAB)
17แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (จ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการ)
18แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (สูธสากล)
19แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (ยา จำนวน 75 รายการ)
20แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (ยา จำนวน 61 รายการ)
21แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (วัสดุไฟฟ้าและเครื่องมือช่าง)
22แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (ค่าจ้างเหมาบริการทำอาหารสำหรับผู้ป่วยแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ)
23แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (จ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง ไม่น้อยกว่า 64 สไลด์)
24แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (เวชภัณฑ์เพิ่มเติม)
25แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างทางลาดผู้พิการและบันได)
26แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (จ้างทำชุดปฏิบัติงานบุคลากรทางการแพทย์ ชุดผู้ป่วย และผ้าสำหรับใช้งานภายในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา)
27แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (จ้างบำรุงรักษาระบบ)
28แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (จ้างติดตั้งผนังชั่วคราว)
29แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (ห้องความดันลบ)
30แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (ซ่อมบำรุง)
31แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (วัสดุเพิ่มเติม)
32แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (จ้างเหมา)
33แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (น้ำมันเชื้อเพลิง)
34แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (วัสดุเพิ่มเติม)
35แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (ครุภัณฑ์เพิ่มเติม)
36แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (วัสดุ ครุภัณฑ์)
37แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (เวชภัณฑ์)
38แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (ยา)
39แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (น้ำยาตรวจวิเคราะห์)
40แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (วัสดุ)
41แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (เครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉิน)
#รายการ
1ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศห้องล้างเครื่องมือแพทย์ CSSD โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กรอนิกส์ (e-bidding)
2ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
3ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ. 2565
4ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉิน (EMERGENCY GENERATOR SET) พร้อมติดตั้ง ของอาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค
5ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างทำครุภัณฑ์ประกอบอาคารพร้อมติดตั้ง จำนวน 18 รายการ
6ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉิน (EMERGENCY GENERATOR SET) พร้อมติดตั้งของอาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค
7ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างทำครุภัณฑ์ประกอบอาคาร พร้อมติดตั้ง จำนวน 18 รายการ
#รายการ
1สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2565
2สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 (กรณีวงเงินเกิน 5 แสน)
3สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565
4สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565
5สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565
6สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565
7สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2565
8สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565
9สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 (กรณีวงเงินเกิน 5 แสน)
10สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
11สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2565
12สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564
13สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564
14สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564
#รายการ
1ขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบประมาณแผ่นดิน)
2แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม
3ขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
4ขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อน้ำยาสำหรับห้องปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
5ขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
6ขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
7ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการซื้อครุภัณฑ์
8ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างทำครุภัณฑ์
9ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
10ขอความเห็นชอบและแผนจัดซื้อจัดจ้าง งานซ่อม
11ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ระบบปรับอากาศ และลิฟท์โดยสารพร้อมติดตั้ง จำนวน 61 รายการ
12ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ประกอบอาคาร พร้อมติดตั้งจำนวน 27 รายการ
13ขอความเห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
14ขอความเห็นชอบแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบประมาณแผ่นดิน)
15แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบประมาณแผ่นดิน) โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์
16แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
17แผนจัดซื้อน้ำยาสำหรับห้องปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
18แผนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
19แผนจัดซื้อจัดจ้างยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
20หนังสือขอความเห็นชอบแผนจัดซื้อจัดจ้างยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
21แผนจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าวัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
22แผนจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าจ้างเหมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 7 รายการ
23หนังสือขอความเห็นชอบแผนจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าวัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
#รายการ
1ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างทำครุภัณฑ์ประกอบอาคาร พร้อมติดตั้ง จำนวน 18 รายการ
2ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบกันซึม อาคารผู้ป่วยนอกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
3ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างทำครุภัณฑ์ประกอบอาคาร พร้อมติดตั้ง จำนวน 18 รายการ
4ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบกันซึม อาคารผู้ป่วยนอกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
5ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างทำครุภัณฑ์ประกอบอาคาร พร้อมติดตั้ง จำนวน 18 รายการ
6ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
7ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ สำหรับห้องผ่าตัด จำนวน 2 ชุด (4 รายการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
8ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง ไม่น้อยกว่า 64 สไลด์
9ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
10ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบปรับอากาศและลิฟท์โดยสาร พร้อมติดตั้ง จำนวน 61 รายการ
11ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ (PACS) และโปรแกรมการบริหารจัดการข้อมูลภายในรังสีวิทยา (RIS)
12ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์
13ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาเช่าระบบจัดเก็บและรักส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ (PACS)
14รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ลิฟท์โดยสาร
15รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ระบบปรับอากาศ
16ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบปรับอากาศ และลิฟท์โดยสาร พร้อมติดตั้ง จำนวน 61 รายการ
17ร่างประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์
18ร่างประกาศประกวดราคาเช่าระบบจัดเก็บและส่งข้อมูลภาพ (PACS)
19รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ลิฟท์โดยสาร
20ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบปรับอากาศ และลิฟโดยสาร พร้อมติดตั้ง จำนวน 61 รายการฯ
21ประกาศผู้ชนะเสนอราคา (ไม่เกิน 100,000) ไตรมาส 1-2564
#รายการ
1สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564
2สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564
3สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564
4สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564
5สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2564
6สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564
7สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
8สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2564
9สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563
10สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
11สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563
#รายการ
1ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2แผนการจัดซื้อน้ำยา เพื่อตรวจสุขภาพพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2563
3แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำไตรมาส 4 จำนวน 205 รายการ
4แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำไตรมาส 4 จำนวน 8 รายการ
5แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำไตรมาส 3 จำนวน 6 รายการ
6แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 1 รายการ งานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบกรองผลิตน้ำ RO และเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรคอัตโนมัติฯ
7แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม รายการ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เตียงผู้ป่วยสามัญ จำนวน 48 เตียง ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
8แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรณีเร่งด่วน จัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ
9แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศพร้อมการติดตั้งฯ
10แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน120 รายการ
#รายการ
1ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ให้บริการธนาคารเลือด
2ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางเทคนิคการแพทย์
3ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องพิมพ์เอกสาร จำนวน 14 เครื่อง
4ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการด้านเทคนิคการแพทย์ของศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
5ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการซัก อบ รีด ผ้าผู้ป่วย และผ้าต่าง ๆ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ
6ประกาศผู้ชนะเสนอราคา (ไม่เกิน 100,000) ไตรมาส 3-2563
7ประกาศผู้ชนะเสนอราคา (ไม่เกิน 100,000) ไตรมาส 2-2563
8ประกาศผู้ชนะเสนอราคา (ไม่เกิน 100,000) ไตรมาส 1-2563
9ประกาศผู้ชนะเสนอราคา (ไม่เกิน 100,000) ไตรมาส 3-2563
10ประกาศผู้ชนะเสนอราคา (ไม่เกิน 100,000) ไตรมาส 2-2563
11ประกาศผู้ชนะเสนอราคา (ไม่เกิน 100,000) ไตรมาส 1-2563
12ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน ม.ค. 2563 ถึงเดือน มี.ค. 2563
#รายการ
1แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม จำนวน 4 รายการ
2แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายการ โครงการก่อสร้างถนนและลานจอดรถบุคลากรภายในศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
3แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายการ เช่ารถยนต์รับรอง จำนวน 1 คัน ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2567
4แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รายการ จัดจ้าง บำรุงรักษาเครื่องทำน้ำเย็นระบายความร้อนด้วยอากาศ
5แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รายการ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ERP การเชื่อมโยงระบบบริหารโรงพยาบาลสำหรับศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
#รายการ