#รายการ
1ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหานายกสภาฯ และกรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2564
2ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2564
3ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย คุณสมบัติหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดีและผู้อำนวยการ พ.ศ. 2563
4ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย วิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำ พ.ศ. 2562
5ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการให้ได้มาซึ่งรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ
6ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษและผู้ทรงคุณวุฒิฯ พ.ศ. 2554 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560)
7ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การใช้ผลภาษาอังกฤษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ พ.ศ. 2559
#รายการ
1ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การกำหนดสมรรถนะ ความรู้ความสามารถ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2563
2ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดีและผู้อำนวยการ พ.ศ. 2563
3ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณะกรรมการประจำส่วนงาน พ.ศ. 2562
4ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การรักษาการแทนและการมอบอำนาจให้ปฏิบัติการแทน ของผู้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2562
5ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การลาของพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยพะเยา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565
6ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การลาของพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564
7ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณะกรรมการประจำส่วนงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
8ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน พ.ศ. 2564
9ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการจัดตั้งส่วนงาน การบริหารงาน และการกำหนดตำแหน่ง พ.ศ. 2564
10ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2563
#รายการ
1มาตรฐานกำหนดตำแหน่งบุคลากรฯ มหาวิทยาลัยพะเยา
2ความก้าวหน้าในสายงานพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยพะเยา
3ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย กองทุนเพื่อสนับสนุนการลงทุนเชิงพาณิชย์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2566
4ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ทุนการศึกษาสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อศึกษา ณ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา2565
5ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการให้ทุนการศึกษาของพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อศึกษา ณ มหาวิทยาลัยพะเยา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565
6ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการให้ทุนการศึกษาของพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อศึกษา ณ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564
7ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
8ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขอขยายระยะเวลาศึกษาต่อ การขอขยายระยะเวลารับทุน พัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยา และการข
9ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการรับทุนพัฒนาอาจารย์ ของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2558
10ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน พ.ศ.2554
11UP Smart Manpower Roadmap เส้นทางการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา
#รายการ
1ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาผลงาน เพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2564
2ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565
3ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินผลงาน และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
4ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
5ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง หรือสมรรถนะทางการบริหาร
6ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวทางการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564
7ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของผู้บริหาร พ.ศ. 2564
#รายการ
1ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การมอบเหรียญเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2565
2ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าใช้จ่ายประกันสุขภาพกลุ่ม และประกันอุบัติเหตุกลุ่ม พ.ศ. 2564
3ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพักอาศัยในหอพักสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
4ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ พ.ศ. 2563
5ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการใช้ดุลพินิจและมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2562
6ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560
7ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย สวัสดิการการศึกษาของบุตรพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2557
8ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย สวัสดิการการศึกษาของบุตรพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554
9ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การใช้รถของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2566
10ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2566
11ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพักอาศัยในหอพักสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565
12ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ พ.ศ. 2565
13ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา ที่จดทะเบียนแล้ว พ.ศ. 2565
14ประมวลจริยธรรมมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564
15ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และอัตราการจ่ายค่าตอบแทน เงินประจำตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน กลุ่มบริการทั่วไป
16ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย วินัย การรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย ของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564
17ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย ธรรมาภิบาล พ.ศ. 2564
18ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย ค่าชดเชยและเงินทดแทนของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564
19ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560
20ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย สวัสดิการการศึกษาของบุตรพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
21คู่มือสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ของชาว มพ.