งานสารสนเทศทางการแพทย์

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์

Team Member

นายทินกร ต๊ะผัด

นักเทคโนโลยีสารสนเทศ