คณะผู้บริหาร

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์

Team Member

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ

คณบดีคณะแพทยศาสตร์

sukij.pa@up.ac.th
เบอร์ติดต่อ: 7002

Team Member

นายแพทย์กฤติน นาราเวชสกุล

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

krittin.na@up.ac.th
เบอร์ติดต่อ: 7024

Team Member

นายแพทย์วรกันต์ วรธำรงผไท

รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายอำนวยการ

waragunt.wa@up.ac.th
เบอร์ติดต่อ: 7051

Team Member

นายแพทย์พชรพล อุดมลักษณ์

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบบริการและ
สนับสนุนบริการสุขภาพ

phatcharapon.ud@up.ac.th
เบอร์ติดต่อ: 7005

Team Member

นายแพทย์ภาษา สุขสอน

รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์และ
สหวิชาชีพ

pasa.su@up.ac.th
เบอร์ติดต่อ: 7004

>> ประวัติเพิ่มเติม <<
Team Member

นายแพทย์ธนกร ศรีธิยศ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการพิเศษ

thanakorn.sr@up.ac.th
เบอร์ติดต่อ: 7022

Team Member

แพทย์หญิงสโรชินี สถิตเลิศสกุล

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการปฐมภูมิ

Sarochinee.sa@up.ac.th
7152

Team Member

นางรุ่งทิพย์ กันทะวงค์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล

rungthip.ka@up.ac.th
เบอร์ติดต่อ: 7076

Team Member

นางจิราพร เซี่ยงฉิน

หัวหน้าสำนักงาน
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

jiraporn.kr@up.ac.th
เบอร์ติดต่อ: 7041