คณะผู้บริหาร

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์

Team Member

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ

คณบดีคณะแพทยศาสตร์

sukij.pa@up.ac.th
เบอร์ติดต่อ: 7002

Team Member

นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

sorawit.bo@up.ac.th
เบอร์ติดต่อ: 7025

Team Member

นายแพทย์กฤติน นาราเวชสกุล

รักษาการแทนรองผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

krittin.na@up.ac.th
เบอร์ติดต่อ: 7005

Team Member

นายแพทย์วรกันต์ วรธำรงผไท

รักษาการแทนรองผู้อำนวยการ
ฝ่ายอำนวยการ

waragunt.wa@up.ac.th
เบอร์ติดต่อ: 7021

Team Member

นายแพทย์พชรพล อุดมลักษณ์

รักษาการแทนรองผู้อำนวยการ
ฝ่ายการแพทย์และสหวิชาชีพ

phatcharapon.ud@up.ac.th
เบอร์ติดต่อ: 7022

Team Member

นางวิไลรัตน์ ปิงเมือง

รักษาการแทนผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ฝ่ายการพยาบาล

wilairat.pi@up.ac.th
เบอร์ติดต่อ: 7071

Team Member

เภสัชกรธราดล โพธิษา

รักษาการแทนผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริการปฐมภูมิ

tharadon.po@up.ac.th
เบอร์ติดต่อ: 7091

Team Member

นายแพทย์พงศธร ทั้งสุข

รักษาการแทนผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายอำนวยการ

pongsatorn.tu@up.ac.th

Team Member

นางจิราพร เซี่ยงฉิน

หัวหน้าสำนักงาน
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

jiraporn.kr@up.ac.th
เบอร์ติดต่อ: 7041