แพทย์แผนไทย

แพทย์แผนไทยประยุกต์

แพทย์แผนไทยประยุกต์ คือ การประกอบโรคศิลปะตามการศึกษาจากสถานศึกษาที่คณะกรรมการรับรอง และใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการวินิจฉัย และการบำบัดโรค ซึ่งเกิดจากแนวคิดของ นายแพทย์อวย เกตุสิงห์ ที่ต้องการพัฒนาแพทย์แผนไทยให้ยั่งยืน มีวิทยาศาสตร์เข้ามารองรับในการอธิบาย และมีความรู้ทางการแพทย์พื้นฐานและใช้เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ได้ คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์ ได้มีการร่วมมือกับโรงพยาบาลแม่ใจ จังหวัดพะเยา ในการเตรียมความพร้อมสู่การฝึกปฏิงานด้านเวชปฏิบัติทางการแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์แผนไทยประยุกต์ทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วย

 1. ด้านเวชกรรมแผนไทย เป็นการตรวจและรักษาโรคด้วยทฤษฎีทางการแพทย์แผนไทย
 2. ด้านเภสัชกรรมแผนไทย เป็นการปรุงยาและผลิตยาสมุนไพรสำหรับรักษาโรค
 3. ด้านหัตถเวชกรรมแผนไทย เป็นการบำบัดรักษาโรคด้วยวิธีหัตถบำบัดและประคบสมุนไพรแบบราชสำนัก
 4. ด้านผดุงครรภ์ไทย เป็นศาสตร์การดูแลมารดาตั้งแต่ตั้งครรภ์ โดยเฉพาะการดูแลมารดาหลังคลอด

การบำบัดรักษา

 1. การนวดแบบราชสำนัก เป็นศาสตร์การนวดที่สืบทอดมาจากแพทย์แผนไทยที่ทำงานในวังเจ้านายชั้นสูง(นวดแบบราชสำนัก) ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตและน้ำเหลือง กระตุ้นระบบประสาทให้ดีขึ้น ทำให้กล้ามเนื้อคลายตัว
 2. การประคบสมุนไพร ลูกประคบที่นึ่งให้ร้อน เมื่อกดประคบไปตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย จะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนโลหิต และช่วยลดอาการปวดเมื่อย
 3. การอบไอน้ำสมุนไพร ไอน้ำจะพ่นผ่านสมุนไพรหลาย ๆ ชนิด ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนโลหิต และช่วยให้หายใจสะดวกยิ่งขึ้น

การบริการ

 1. นวดพร้อมประคบสมุนไพรเพื่อการบำบัดรักษาโรค
 2. นวดพร้อมประคบสมุนไพรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ อาทิ อัมพฤกษ์ อัมพาต
 3. นวดเพื่อการบำบัดรักษาโรค
 4. นวดเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ อาทิ อัมพฤกษ์ อัมพาต
 5. ประคบสมุนไพรเพื่อการบำบัดรักษาโรค
 6. อบไอน้ำสมุนไพรเพื่อการบำบัดรักษาโรค
 7. การดูแลมารดาหลังคลอด
 8. การรักษาด้วยยาสมุนไพร