แบบประเมินความสุข (Happinometer) สำหรับบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์