ระบบประชุม

ระเบียบวาระการประชุม (สำหรับคณะกรรมการอำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา) และรายงานการประชุม.

ระบบประชุม

ระเบียบวาระการประชุม (สำหรับคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา) และรายงานการประชุม.