แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์

Team Member

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ

SUKIJ PANPIMANMAS, MD.


เวชศาสตร์ครอบครัว (Family Medicine) ศัลยศาสตร์ (Surgery) อนุสาขา ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา (Surgical Oncology) >> ประวัติเพิ่มเติม <<
Team Member

นายแพทย์กฤติน นาราเวชสกุล

KRITTIN NARAVEJSAKUL, MD.


ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา (Urological Surgery) >> ประวัติเพิ่มเติม <<
Team Member

นายแพทย์คามิน สุทธิกุลบุตร

KAMIN SUTTIKULLABUD, MD.


อายุรศาสตร์ (Internal Medicine) >> ประวัติเพิ่มเติม <<
Team Member

แพทย์หญิงมัลลิกา ขวัญเมือง

MALLIKA KHWANMUANG, MD.


อายุรศาสตร์ (Internal Medicine) >> ประวัติเพิ่มเติม <<
Team Member

นายแพทย์วสุชล ชัยชาญ

WASUCHON CHAICHAN, MD.


อายุรศาสตร์ (Internal Medicine) >> ประวัติเพิ่มเติม <<
Team Member

แพทย์หญิงณัฏฐินี นันทาทอง

NATTHINEE NANTATONG, MD.


อายุรศาสตร์ ( Internal Medicine ) >> ประวัติเพิ่มเติม <<
Team Member

แพทย์หญิงเพชราภรณ์ ชัชวรัตน์

PETCHARAPORN CHACHVARAT, MD.


อายุรศาสตร์ (Internal Medicine) >> ประวัติเพิ่มเติม <<
Team Member

นายแพทย์สรกิจ ภาคีชีพ

SORAKIJ BHAKEECHEEP, MD.


กุมารเวชศาสตร์ (Pediatrics) >> ประวัติเพิ่มเติม <<
Team Member

แพทย์หญิงเพ็ญนิภัท นภีรงค์

PENNIPAT NABHEERONG, MD.


รังสีวิทยาวินิจฉัย (Diagnostic Radiology) >> ประวัติเพิ่มเติม <<
Team Member

แพทย์หญิงลภัสกรณ์ ยะปะนัน

LAPUSKORN YAPANAN, MD.


วิสัญญีวิทยา (Anesthesiology) >> ประวัติเพิ่มเติม <<
Team Member

นายแพทย์วรัญญู เหงี่ยมไพศาล

WALUNYOU NGIMEPHAISAN, MD.


 วิสัญญีวิทยา (Anesthesiology) >> ประวัติเพิ่มเติม <<
Team Member

นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี

SORAWIT BOONYATHEE, MD.


เวชศาสตร์ครอบครัว (Family Medicine) >> ประวัติเพิ่มเติม <<
Team Member

แพทย์หญิงกิตติยา ไทยธวัช

KITTIYA THAITAWAD, MD.


เวชศาสตร์ฉุกเฉิน (Emergency Medicine) >> ประวัติเพิ่มเติม <<
Team Member

นายแพทย์พีรณัฐ ผลวิชา

PEERANUT PHOLVICHA, MD.


เวชศาสตร์ฉุกเฉิน (Emergency Medicine) >> ประวัติเพิ่มเติม <<
Team Member

แพทย์หญิงเบญจวรรณ ตาแก้ว (ลาศึกษาต่อ)

BENJAWAN TAKAEW, MD.


เวชปฏิบัติทั่วไป
Team Member

นายแพทย์วงศ์วัฒน์ เตมียบุตร

WONGWAT TEMIYAPUTRA, MD.


โสต ศอ นาสิกวิทยา (Otolaryngology) >> ประวัติเพิ่มเติม <<
Team Member

นายแพทย์วัชเรสร พันธ์พัฒนกุล

VATCHARASORN PANPATTANAKUL , MD.


ประสาทวิทยา (Neurology) >> ประวัติเพิ่มเติม <<
Team Member

แพทย์หญิงอชิรญา ชนะพาล

ACHIRAYA CHANAPAL, MD.


เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์ (Preventive Medicine, Public Health) >> ประวัติเพิ่มเติม <<
Team Member

นายแพทย์เทพนฤมิตร เมธนาวิน

THEPNARUEMIT METHANAVIN, MD.


เวชปฏิบัติทั่วไป >> ประวัติเพิ่มเติม <<
Team Member

นายแพทย์จิรวงศ์ ศรีสมบูรณ์

JIRAWONG SRISOMBOON, MD.


เวชปฏิบัติทั่วไป >> ประวัติเพิ่มเติม <<
Team Member

นายแพทย์ธนู ตั้งศรีเจริญ


กุมารเวชศาสตร์ (Pediatrics) >> ประวัติเพิ่มเติม <<
Team Member

นายแพทย์พชรพล อุดมลักษณ์


ออร์โธปิดิกส์ >> ประวัติเพิ่มเติม <<
Team Member

นายแพทย์วรกันต์ วรธำรงผไท


ออร์โธปิดิกส์ >> ประวัติเพิ่มเติม <<
Team Member

แพทย์หญิงกานต์จิรา ทิตย์สีแสง


อายุรศาสตร์ (Internal Medicine)
Team Member

แพทย์หญิงดิษญาณิณพ์ ทวีธนัตสิทธิ์


ศัลยกรรมตกแต่ง
Team Member

แพทย์หญิงวิลาสินี ศีติสาร


วิสัญญีวิทยา (Anesthesiology) >> ประวัติเพิ่มเติม <<
Team Member

แพทย์หญิงสรัสวดี เถลิงศก


กุมารเวชศาสตร์ (Pediatrics) >> ประวัติเพิ่มเติม <<
Team Member

นายแพทย์พงศธร ทั้งสุข


อายุรแพทย์ (Internist) >> ประวัติเพิ่มเติม <<
Team Member

แพทย์หญิงสิริกร สาททอง


จิตแพทย์ (Psychiatrist) >> ประวัติเพิ่มเติม <<
Team Member

แพทย์หญิงชญานี วิวัฒนเศรษฐ์


จักษุแพทย์ (Ophthalmologist) >> ประวัติเพิ่มเติม <<
Team Member

นายแพทย์ฐิตินันท์ ธาราทิพยกุล


แพทย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ (Orthopedist) >> ประวัติเพิ่มเติม <<
Team Member

แพทย์หญิงภัทรณี ศรีชัยรัตนกูล


วิสัญญีแพทย์ (Anesthesiologist) >> ประวัติเพิ่มเติม <<
Team Member

แพทย์หญิงณปภัช พงศบางโพธิ์


เวชปฏิบัติทั่วไป >> ประวัติเพิ่มเติม <<
Team Member

นายแพทย์รักษิต กันไพเราะ


เวชปฏิบัติทั่วไป >> ประวัติเพิ่มเติม <<
Team Member

นายแพทย์พลกฤต คงวิทย์เศรณี


เวชปฏิบัติทั่วไป >> ประวัติเพิ่มเติม <<
Team Member

นายแพทย์ธนกฤต บัวสระ


เวชปฏิบัติทั่วไป >> ประวัติเพิ่มเติม <<
Team Member

นายแพทย์วิศิษฏ์ ประตาทะยัง


เวชปฏิบัติทั่วไป >> ประวัติเพิ่มเติม <<