ข้อมูลรายละเอียด

สถานที่ทำงาน :
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
เลขที่ 19/1 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000

Email :
neung_sorawit@hotmail.com,
sorawit.bo@cpird.in.th

ประวัติการศึกษา :
พ.ศ. 2560 วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2556 แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ผลงานวิชาการ :
Boonyathee, S., Nagaviroj, K., and Anothaisintawee, T. (2018). The Accuracy of the Edmonton Symptom Assessment System for the Assessment of Depression in Patients With Cancer: A Systematic Review and Meta-Analysis. American Journal of Hospice and Palliative Medicine. Apr; 35(4), 731 - 739.

ประจวบ แหลมหลัก, เพชราภรณ์ ชัชวรัตน์ และ สรวิศ บุญญฐี. (2561). แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ตำบลจำป่าหวาย อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา. วารสารการพยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา.19(1), 97 - 107.

ประภัสสร วงศ์ปัน, สมคิด จูหว้า, สรวิศ บุญญฐี และ วิชัย เทียนถาวร. (2560). ประสิทธิผลของการประยุกต์ใช้รูปแบบวิชัยโมเดล 7 สี ในการเยี่ยมบ้านต่อพฤติกรรมสุขภาพผู้ป่วยโรคเบาหวานระดับรุนแรง เขตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหวด อำเภองาว จังหวัดลำปาง. การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 3. (46 - 57). พะเยา: มหาวิทยาลัยพะเยา. (Proceeding) สรวิศ บุญญฐี, อุรัชชา สัจจาพงศ์, นิศารัตน์ อุตตะมะ, กฤษฎา สารทอง, ณรงค์ ใจเที่ยง, สายฝน ผุดผ่อง, และสมคิด จูหว้า. (2560). ประสิทธิผลของรูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันและควบคุมโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในเขตอำเภอปง จังหวัดพะเยา. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการการสร้างเสริมสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3. (42 - 52). พะเยา: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา.


วันเวลาที่ออกตรวจ :