คณะกรรมการอำนวยการ

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์

คณะกรรมการอำนวยการมีอำนาจและหน้าที่ในการกำกับเชิงนโยบายในการดำเนินการของโรงพยาบาลและมีหน้าที่โดยเฉพาะ ดังนี้

(1) กำหนดหรือพิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบายและแผนงานเกี่ยวกับการบริหารโรงพยาบาล ให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย

(2) พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี หรือแผนที่เรียกชื่ออย่างอื่นของโรงพยาบาล ตามแบบและหลักเกณฑ์การจัดทำแผนที่มหาวิทยาลัยกำหนด และเสนอต่อมหาวิทยาลัย

(3) พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของโรงพยาบาล เพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย

(4) พิจารณาให้ความเห็นชอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายผูกพันข้ามปีงบประมาณ หรืองบประมาณอื่น ๆ ของโรงพยาบาล และเสนอต่อมหาวิทยาลัย

(5) จัดให้มีระบบตรวจสอบการดำเนินงานของโรงพยาบาล ทั้งในด้านการมีระบบบัญชีที่เหมาะสม การมีระบบควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการจัดทำรายงานทางการเงิน

(6) แต่งตั้งที่ปรึกษา คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน หรือมอบหมายบุคคล เพื่อปฏิบัติหน้าที่อย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการอำนวยการมอบหมายก็ได้

(7) พิจารณาให้ความเห็นชอบในการขอกำหนดจำนวนรองผู้อำนวยการ และหรือผู้ช่วยผู้อำนวยการเพื่อเสนอต่อมหาวิทยาลัยอนุมัติ


Team Member

อธิการบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์

ประธานกรรมการ

Team Member

รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน

รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ

กรรมการ

Team Member

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย

กรรมการ

Team Member

รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและทรัพย์สิน

นายประฐมพงษ์ ทองรอด

กรรมการ

Team Member

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

ศาสตราจารย์คลินิก ทันตแพทย์หญิงทัศนีย์ เต็งรังสรรค์

กรรมการ

Team Member

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปะราลี โอภาสนันท์

กรรมการ

Team Member

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ เสาแก้ว

กรรมการ

Team Member

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ประสานพันธ์

กรรมการ

Team Member

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด จูหว้า

กรรมการ

Team Member

คณบดีคณะสหเวชศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา หมั่นดี

กรรมการ

Team Member

ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย

กรรมการ

Team Member

นายแพทย์ธีระยุทธ หยกอุบล

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย

กรรมการ

Team Member

นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย

กรรมการ

Team Member

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

นายอานนท์ณัฏฐ์ จีนเอียด

กรรมการ

Team Member

คณบดีคณะแพทยศาสตร์

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ

กรรมการและเลขานุการ

Team Member

รักษาการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ

แพทย์หญิงกิตติยา ไทยธวัช

ผู้ช่วยเลขานุการ

Team Member

รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา ปานเทือก

ผู้ช่วยเลขานุการ