คู่มือการให้บริการ

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์

ผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน

#รายการ
1คู่มือการให้บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน

ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์

#รายการ
1คู่มือการให้บริการห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์