การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

#รายการ
1รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R6) รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2กำหนดแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
3รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R6) รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
4กำหนดแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
5การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
6การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

#รายการ
1ผลการดำเนินการตามมาตราการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี พ.ศ. 2565
2มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงานของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี พ.ศ. 2565
3ผลการดำเนินการตามมาตราการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี พ.ศ. 2564
4มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงานของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี พ.ศ. 2564
5ผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน ของศูนย์การแพทย์ฯ ประจำปี พ.ศ. 2563