การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

#รายการ
1การประเมินความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
2รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R6) รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
3กำหนดแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
4รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R6) รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
5กำหนดแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
6การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
7การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

#รายการ
1การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. 2566
2ผลการดำเนินการตามมาตราการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี พ.ศ. 2566
3มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงานของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี พ.ศ. 2566
4ผลการดำเนินการตามมาตราการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี พ.ศ. 2565
5มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงานของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี พ.ศ. 2565
6ผลการดำเนินการตามมาตราการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี พ.ศ. 2564
7มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงานของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี พ.ศ. 2564
8ผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน ของศูนย์การแพทย์ฯ ประจำปี พ.ศ. 2563