วิสัยทัศน์ (VISION)

เป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ระดับตติยภูมิที่มีคุณภาพแห่งล้านนาตะวันออก (The Tertiary Quality University Hospital of Eastern Lanna)

พันธกิจ (MISSION)

บริการทางการแพทย์ – เป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิคุณภาพแห่งล้านนาตะวันออกที่ให้บริการสุขภาพแบบองค์รวมครอบคลุมทั้งการแพทย์แผนปัจจุบัน และการแพทย์แผนตะวันออก โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
การศึกษา – เป็นสถานฝึกปฏิบัติงานสำหรับกลุ่มนิสิตวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพได้มาตรฐานวิชาชีพ และยกระดับสมรรถนะบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ในเขตพื้นที่ล้านนาตะวันออก
วิจัยและนวัตกรรม - เป็นแหล่งพัฒนาวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อยกระดับการบริการสุขภาพและสุขภาวะที่ดีของประชาชน

อัตลักษณ์ (IDENTITY)

โรงพยาบาลที่คุณเข้าถึงได้ (HOSPITAL YOU CAN TOUCH)

ค่านิยม (VALUE)

M = Moral and service mind เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมแห่งวิชาชีพ จิตอาสา จิตบริการ
E = Engagement ความผูกพันและภักดีต่อองค์กร
D = Development พัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
U = Unity ทักษะการทำงานเป็นทีมและการมีส่วนร่วมจากทุกองค์กร
P = Professional มีความเชี่ยวชาญในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

วัตถุประสงค์การก่อตั้ง

  1. เพื่อเป็นสถานพยาบาลในล้านนาตะวันออก ที่ให้การบริการด้านสุขภาพทั้งในด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน การรักษา การฟื้นฟูสุขภาพ รวมทั้งด้านการสาธารณสุขแก่ประชาชนทั่วไป และเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกประเภท ทั้งนี้ ครอบคลุมทั้งการแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์แผนตะวันออก
  2. เพื่อเป็นศูนย์กลางของการรับผู้ป่วยที่เป็นโรคซับซ้อน ซึ่งต้องการการรักษาระดับตติยภูมิ (Tertiary Care) อย่างทันท่วงที โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีเครื่องมือที่ทันสมัย
  3. เพื่อเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานของนิสิตทางวิทยาศาสตร์สุขภาพชั้นคลินิก และนิสิตสาขาอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย
  4. เพื่อเป็นแหล่งผลิตและสนับสนุนงานวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้นวัตกรรมการประยุกต์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคม
  5. เพื่อเป็นแหล่งพิพิธภัณฑ์ที่รวมสมุนไพรและตำรับยาต่าง ๆ ตลอดจนประวัติทางการแพทย์และสาธารณสุข