ปรัชญาชี้นำ (Guiding Principle)

"ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นที่หนึ่ง ลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศจะตกแก่ท่านเองถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์" และ "ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน"

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยคุณภาพแห่งล้านนาตะวันออก

พันธกิจ (Mission)

บริการ บริหาร จัดการเรียนการสอนและวิจัย ด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพระดับชาติและนานาชาติ

คติพจน์ (Motto)

เพื่อสุขภาวะที่ดีที่สุดของทุกคน (WELL-BEING FOR ALL)

อัตลักษณ์ (Identity)

โรงพยาบาลที่คุณเข้าถึงได้ (HOSPITAL YOU CAN TOUCH)

ค่านิยม (Value)

M = MORAL AND SERVICE MIND E = ENGAGEMENT D = DEVELOPMENT U = UNITY P = PROFESSIONAL PARTICIPATION

วัตถุประสงค์การก่อตั้ง

  1. เพื่อเป็นสถานพยาบาลในล้านนาตะวันออก ที่ให้การบริการด้านสุขภาพทั้งในด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน การรักษา การฟื้นฟูสุขภาพ รวมทั้งด้านการสาธารณสุขแก่ประชาชนทั่วไป และเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกประเภท ทั้งนี้ ครอบคลุมทั้งการแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์แผนตะวันออก
  2. เพื่อเป็นศูนย์กลางของการรับผู้ป่วยที่เป็นโรคซับซ้อน ซึ่งต้องการการรักษาระดับตติยภูมิ (Tertiary Care) อย่างทันท่วงที โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีเครื่องมือที่ทันสมัย
  3. เพื่อเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานของนิสิตทางวิทยาศาสตร์สุขภาพชั้นคลินิก และนิสิตสาขาอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย
  4. เพื่อเป็นแหล่งผลิตและสนับสนุนงานวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้นวัตกรรมการประยุกต์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคม
  5. เพื่อเป็นแหล่งพิพิธภัณฑ์ที่รวมสมุนไพรและตำรับยาต่าง ๆ ตลอดจนประวัติทางการแพทย์และสาธารณสุข