คำแนะนำการแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ ควรมีรายละเอียดให้ครบถ้วนตามที่กำหนด ดังนี้

ควรป้อนข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อ – สกุล เรื่องและรายละเอียด ของผู้ส่งให้ชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการยืนยันข้อมูลการร้องเรียนหรือข้อเท็จจริงเพิ่มเติมให้ชัดเจนสามารถดำเนินการต่อไปได้ เพื่อรายงานผลกลับไปยังท่านต่อไป
สำหรับข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับอย่างที่สุด
กรณีที่ไม่เปิดเผยชื่อ – สกุลจริง ถือว่าเป็น “บัตรสนเท่ห์” ซึ่งหากไม่ระบุพยานหลักฐานชัดเจนเพียงพอที่จะดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงได้ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยาอาจไม่รับหรือยกเรื่องร้องเรียนดังกล่าวขึ้นพิจารณาได้