คำแนะนำการแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ ควรมีรายละเอียดให้ครบถ้วนตามที่กำหนด ดังนี้

ควรป้อนข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อ – สกุล เรื่องและรายละเอียด ของผู้ส่งให้ชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการยืนยันข้อมูลการร้องเรียนหรือข้อเท็จจริงเพิ่มเติมให้ชัดเจนสามารถดำเนินการต่อไปได้ เพื่อรายงานผลกลับไปยังท่านต่อไป
สำหรับข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับอย่างที่สุด
กรณีที่ไม่เปิดเผยชื่อ – สกุลจริง ถือว่าเป็น “บัตรสนเท่ห์” ซึ่งหากไม่ระบุพยานหลักฐานชัดเจนเพียงพอที่จะดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงได้ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยาอาจไม่รับหรือยกเรื่องร้องเรียนดังกล่าวขึ้นพิจารณาได้ช่องทางการให้ข้อร้องเรียน คำแนะนำ คำติชม และประเมินความพึงพอใจการให้บริการงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

เขียนแบบฟอร์มข้อร้องเรียน/แสดงความคิดเห็น (LAB-FM-SP009-001-00) เพื่อระบุข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียนได้ที่ห้องปฏิบัติการงานเทคนิคการแพทย์
ช่องทองโทรศัพท์ 054-466666 กด 8939 (ห้องผู้อำนวยการโรงพยาบาล) จันทร์ ถึง ศุกร์ 8.00-16.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และ 054-466666 กด 7275 (ห้องปฏิบัติการ)
มาด้วยตนเอง ณ ห้องไกล่เกลี่ย ชั้น 1 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา จันทร์ ถึง ศุกร์ 8.00-16.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

ผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลและ E-mail http://upmed.up.ac.th หรือ directoruph@gmail.com

เขียนจดหมาย โดยจ่าหน้าซอง “เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ 19/1 หมู่ 2 ถ.พหลโยธิน ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000” ใช้สำหรับนอกเวลาราชการและวันหยุด

สแกน QR code ข้อชื่นชม/เสนอแนะ/ร้องเรียน ผ่าน Google form