งานการแพทย์เฉพาะทาง

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์

Team Member

นพ.เธียรชัย คฤหโยธิน

>> ประวัติเพิ่มเติม <<
Team Member

นพ.สรวิศ บุญญฐี

>> ประวัติเพิ่มเติม <<
Team Member

พญ.เพ็ญนิภัท นภีรงค์

>> ประวัติเพิ่มเติม <<
Team Member

พญ.นัฎฐินี นันทาทอง

Team Member

พญ.สรัสวดี เถลิงศก

>> ประวัติเพิ่มเติม <<