ห้องประชุมศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี

ห้องประชุมรวงผึ้ง

ห้องประชุมคณบดี

ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์

ห้องประชุมศรีตรัง