คณะกรรมการบริหาร

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์

คณะกรรมการบริหารมีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้

(1) นำนโยบายที่สภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการประจำคณะกำหนดมาสู่การปฏิบัติ

(2) เสนอแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการประจำปี หรือแผนที่เรียกชื่ออย่างอื่นของโรงพยาบาล ตามแบบและหลักเกณฑ์การจัดทำแผนที่มหาวิทยาลัยกำหนด ต่อคณะกรรมการประจำคณะ และคณะกรรมการอำนวยการ

(3) เสนอร่างระเบียบมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของโรงพยาบาลต่อคณะกรรมการอำนวยการ

(4) เสนองบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายผูกพันข้ามปีงบประมาณ หรืองบประมาณอื่น ๆ ของโรงพยาบาล ต่อคณะกรรมการประจำคณะ และคณะกรรมการอำนวยการ

(5) พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างประกาศมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของโรงพยาบาล

(6) พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างประกาศของโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานทั่วไปของโรงพยาบาล

(7) ปฏิบัติหน้าที่ใด ๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับหรือระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัย หรือตามที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย


Team Member

คณบดีคณะแพทยศาสตร์

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ

ประธานกรรมการ

Team Member

ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา ปานเทือก

กรรมการ

Team Member

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

นายแพทย์กฤติน นาราเวชสกุล

กรรมการ

>> ประวัติเพิ่มเติม <<
Team Member

รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์และสหวิชาชีพ

แพท์หญิงมัลลิกา ขวัญเมือง

กรรมการ

Team Member

นายสมทบ เหล็กสิงห์

ผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัย

กรรมการ

Team Member

นายศตฉัน วรรณโวหาร

ผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัย

กรรมการ

Team Member

รักษาการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ

แพทย์หญิงกิตติยา ไทยธวัช

กรรมการและเลขานุการ

Team Member

หัวหน้าสำนักงานโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

นางจิราพร เซี่ยงฉิน

ผู้ช่วยเลขานุการ

Team Member

นายพัฒนพงศ์ สมุทรหล้า

ผู้ช่วยเลขานุการ