แบบฟอร์ม

#รายการ
1แบบฟอร์มขอยืมพัสดุ-ครุภัณฑ์ (งานบ้านงานครัว) โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
2แบบขอเสนอซื้อรายการเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา
3รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี
4แบบฟอร์มใบแจ้งซ่อมโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
5ขอรายชื่อบุคลากรที่ปฏิบัติงานฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของส่วนงาน
6แบบฟอร์มกรอกข้อมูลภาษี-ประจำแต่ละปี-65
7แบบคัดกรองและใบยินยอมรับบริการวัคซีนโควิด 19
8รายชื่อลูกจ้างชั่วคราวสายสนับสนุนที่ต้องเข้ารับการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 2564
9รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนที่ต้องเข้ารับการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 2564
10แบบฟอร์มภาระงานสายสนับสนุน สำหรับลูกจ้างชั่วคราว
11แบบฟอร์มภาระงานสายสนับสนุน สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
12แบบขอหนังสือรับรอง โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
13แบบฟอร์มการขอใช้บริการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
14แบบฟอร์มขอขึ้นทะเบียนเอกสาร
15ใบขอใช้รถยนต์ไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
16ใบขอใช้รถยนต์ไปปฏิบัติงานในเขตจังหวัดพะเยา ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
17ใบขอใช้รถยนต์ไปปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา (กรณีเร่งด่วน)
18ใบขอใช้รถยนต์ไปปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา
19แบบฟอร์มการขอฝากส่งไปรษณีย์โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
20แบบฟอร์มการขออนุมัติใช้ห้องประชุมโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
21แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์บริจาคอุปกรณ์ ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
22แบบฟอร์ม หนังสือขอผลการถ่ายภาพทางรังสีวิทยาหรือผลห้องปฏิบัติการ
23แบบฟอร์ม หนังสือมอบอำนาจ
24แบบฟอร์ม หนังสือยินยอมเปิดเผยประวัติการรักษา
25แบบฟอร์ม คำขอประวัติเวชระเบียน
26แบบฟอร์ม ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
27แบบฟอร์ม ขออนุมัติค่าตอบแทนเหมาจ่ายวิชาชีพ (pdf)
28แบบฟอร์ม ขออนุมัติค่าตอบแทนเหมาจ่ายวิชาชีพ (word)