แบบฟอร์ม

#รายการ
1แบบฟอร์มขอจองห้องพัก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
2แบบฟอร์มขอยืมพัสดุ-ครุภัณฑ์ (งานบ้านงานครัว) โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
3แบบขอเสนอซื้อรายการเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา
4รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี
5แบบฟอร์มใบแจ้งซ่อมโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
6ขอรายชื่อบุคลากรที่ปฏิบัติงานฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของส่วนงาน
7แบบฟอร์มกรอกข้อมูลภาษี-ประจำแต่ละปี-65
8แบบคัดกรองและใบยินยอมรับบริการวัคซีนโควิด 19
9รายชื่อลูกจ้างชั่วคราวสายสนับสนุนที่ต้องเข้ารับการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 2564
10รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนที่ต้องเข้ารับการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 2564
11แบบฟอร์มภาระงานสายสนับสนุน สำหรับลูกจ้างชั่วคราว
12แบบฟอร์มภาระงานสายสนับสนุน สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
13แบบขอหนังสือรับรอง โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
14แบบฟอร์มการขอใช้บริการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
15แบบฟอร์มขอขึ้นทะเบียนเอกสาร
16ใบขอใช้รถยนต์ไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
17ใบขอใช้รถยนต์ไปปฏิบัติงานในเขตจังหวัดพะเยา ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
18ใบขอใช้รถยนต์ไปปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา (กรณีเร่งด่วน)
19ใบขอใช้รถยนต์ไปปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา
20แบบฟอร์มการขอฝากส่งไปรษณีย์โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
21แบบฟอร์มการขออนุมัติใช้ห้องประชุมโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
22แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์บริจาคอุปกรณ์ ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
23แบบฟอร์ม หนังสือขอผลการถ่ายภาพทางรังสีวิทยาหรือผลห้องปฏิบัติการ
24แบบฟอร์ม หนังสือมอบอำนาจ
25แบบฟอร์ม หนังสือยินยอมเปิดเผยประวัติการรักษา
26แบบฟอร์ม คำขอประวัติเวชระเบียน
27แบบฟอร์ม ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
28แบบฟอร์ม ขออนุมัติค่าตอบแทนเหมาจ่ายวิชาชีพ (pdf)
29แบบฟอร์ม ขออนุมัติค่าตอบแทนเหมาจ่ายวิชาชีพ (word)