แบบฟอร์ม

#รายการ
1แบบขอเสนอซื้อรายการเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา
2รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี
3แบบฟอร์มใบแจ้งซ่อมโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
4ขอรายชื่อบุคลากรที่ปฏิบัติงานฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของส่วนงาน
5แบบฟอร์มกรอกข้อมูลภาษี-ประจำแต่ละปี-65
6แบบคัดกรองและใบยินยอมรับบริการวัคซีนโควิด 19
7รายชื่อลูกจ้างชั่วคราวสายสนับสนุนที่ต้องเข้ารับการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 2564
8รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนที่ต้องเข้ารับการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 2564
9แบบฟอร์มภาระงานสายสนับสนุน สำหรับลูกจ้างชั่วคราว
10แบบฟอร์มภาระงานสายสนับสนุน สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
11แบบขอหนังสือรับรอง โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
12แบบฟอร์มการขอใช้บริการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
13แบบฟอร์มขอขึ้นทะเบียนเอกสาร
14ใบขอใช้รถยนต์ไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
15ใบขอใช้รถยนต์ไปปฏิบัติงานในเขตจังหวัดพะเยา ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
16ใบขอใช้รถยนต์ไปปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา (กรณีเร่งด่วน)
17ใบขอใช้รถยนต์ไปปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา
18แบบฟอร์มการขอฝากส่งไปรษณีย์โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
19แบบฟอร์มการขออนุมัติใช้ห้องประชุมโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
20แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์บริจาคอุปกรณ์ ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
21แบบฟอร์ม หนังสือขอผลการถ่ายภาพทางรังสีวิทยาหรือผลห้องปฏิบัติการ
22แบบฟอร์ม หนังสือมอบอำนาจ
23แบบฟอร์ม หนังสือยินยอมเปิดเผยประวัติการรักษา
24แบบฟอร์ม คำขอประวัติเวชระเบียน
25แบบฟอร์ม ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
26แบบฟอร์ม ขออนุมัติค่าตอบแทนเหมาจ่ายวิชาชีพ (pdf)
27แบบฟอร์ม ขออนุมัติค่าตอบแทนเหมาจ่ายวิชาชีพ (word)