แบบฟอร์ม

#รายการ
1ใบขออนุญาตใช้รถตู้ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
2แบบรับบริจาคเงินและทรัพย์สิน เพื่อสนับสนุนการจัดตั้งธนาคารเลือดและงานบริการโลหิต
3แบบรับบริจาคเงินและทรัพย์สิน กองทุนเพื่อโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
4แบบฟอร์มขอจองห้องพัก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
5แบบฟอร์มขอยืมพัสดุ-ครุภัณฑ์ (งานบ้านงานครัว) โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
6แบบขอเสนอซื้อรายการเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา
7รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี
8แบบฟอร์มใบแจ้งซ่อมโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
9ขอรายชื่อบุคลากรที่ปฏิบัติงานฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของส่วนงาน
10แบบฟอร์มกรอกข้อมูลภาษี-ประจำแต่ละปี-65
11แบบคัดกรองและใบยินยอมรับบริการวัคซีนโควิด 19
12รายชื่อลูกจ้างชั่วคราวสายสนับสนุนที่ต้องเข้ารับการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 2564
13รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนที่ต้องเข้ารับการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 2564
14แบบฟอร์มภาระงานสายสนับสนุน สำหรับลูกจ้างชั่วคราว
15แบบฟอร์มภาระงานสายสนับสนุน สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
16แบบขอหนังสือรับรอง โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
17แบบฟอร์มการขอใช้บริการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
18แบบฟอร์มขอขึ้นทะเบียนเอกสาร
19ใบขอใช้รถยนต์ไปปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา (กรณีเร่งด่วน)
20ใบขอใช้รถยนต์ไปปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา
21แบบฟอร์มการขอฝากส่งไปรษณีย์โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
22แบบฟอร์มการขออนุมัติใช้ห้องประชุมสำนักงานโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
23แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์บริจาคอุปกรณ์ ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
24แบบฟอร์ม หนังสือขอผลการถ่ายภาพทางรังสีวิทยาหรือผลห้องปฏิบัติการ
25แบบฟอร์ม หนังสือมอบอำนาจ
26แบบฟอร์ม หนังสือยินยอมเปิดเผยประวัติการรักษา
27แบบฟอร์ม คำขอประวัติเวชระเบียน
28แบบฟอร์ม ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
29แบบฟอร์ม ขออนุมัติค่าตอบแทนเหมาจ่ายวิชาชีพ (pdf)
30แบบฟอร์ม ขออนุมัติค่าตอบแทนเหมาจ่ายวิชาชีพ (word)