คู่มือการปฏิบัติงาน

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์

งานเลขานุการองค์กรแพทย์

#รายการ
1งานเลขานุการองค์กรแพทย์

งานยานพาหนะ

#รายการ
1ขั้นตอนการขอใช้รถยนต์

งานพัสดุ

#รายการ
1ขั้นตอนการจัดซื้อ

งานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์

#รายการ
1งานแจ้งซ่อม/บำรุงรักษา