นโยบายด้านโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย

 1. พัฒนาคุณภาพมาตรฐานงานบริการ ให้ได้การรับรองจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (HA) ขั้นที่ 2 ภายในปี 2564
 2. Risk (ความเสี่ยง) รายงานความเสี่ยงเชิงรุก ทุกส่วนงาน
  • NO Harm ป้องกันไม่ให้เกิดอันตราย
  • NO Blame ไม่กล่าวหา ไม่กล่าวโทษ
  • NO shame กล้าบอก กล้าเล่า
 3. โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซื่อสัตย์สุจริต ยึดหลักธรรมาภิบาล ปฎิบัติตามหลักวิชาชีพ
 4. สร้างความสุข และความก้าวหน้าให้กับองค์กร

แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี พ.ศ. 2565 - 2569

 • ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลให้เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญตามมาตรฐานวิชาชีพ
 • ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างและสนับสนุนงานวิจัย และนวัตกรรมทางการแพทย์ที่ทรงคุณค่าต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน
 • ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการให้บริการทางการแพทย์ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของโรงพยาบาล
 • ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมและการบริการด้านสุขภาพด้วยนวัตกรรมทางการแพทย์ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
 • ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนามาตรฐานการให้บริการให้เทียบเคียงตามมาตรฐานสากล
 • ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการโรงพยาบาลที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2569