แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี พ.ศ. 2567 – 2571

  • ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ ที่มีคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัย สำหรับผู้ป่วยและบุคลากร
  • ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อยกระดับบริการสุขภาพและสุขภาวะที่ดีของชุมชน
  • ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านผู้สูงอายุ และบูรณาการร่วมกับบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ สู่การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
  • ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ และองค์กรที่มีธรรมาภิบาล

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2571