งานผู้ป่วยนอก

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์

Team Member

พว.วริศรา วิมานทอง

พยาบาล
Team Member

พว.ณัฐณิชา พร้อมสุข

พยาบาล
Team Member

พว.กนกวรรณ จันทะเลิศ

พยาบาล
Team Member

พว.เมวียา ศิริกาศ

พยาบาล
Team Member

พว.ทักษพร สิทธิวัง

พยาบาล
Team Member

พว.ทัญญารัตน์ ศรีสวัสดิ์

พยาบาล
Team Member

พว.วราภรณ์ ยศน้อย

พยาบาล
Team Member

พว.รัชดาภรณ์ ลีมา

พยาบาล
Team Member

พว.พิมลวรรณ วงค์เขียว

พยาบาล
Team Member

พว. ภัทรวดี จันทร์ทะระ

พยาบาล
Team Member

พว.รุ่งนภา เตชะพล

พยาบาล