งานอาชีวเวชกรรมและสิ่งแวดล้อม

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์