งานเวชกรรมสังคม

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์