ประวัติโรงพยาบาล

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ประวัติโรงพยาบาล

มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดตั้งศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยาขึ้น ตามมติสภามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง จัดตั้งศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีฐานะเป็นส่วนงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยพะเยา มาตรา ๗ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๑๒๑ ง เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและขีดความสามารถของมหาวิทยาลัย ให้สามารถรองรับการจัดการเรียนการสอนนิสิตสาขาวิชาแพทยศาสตร์ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพทุกสาขาวิชา อีกทั้ง เป็นแหล่งวิจัยและสร้างองค์ความรู้ทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข ตลอดจนธำรงรักษาอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ให้คงอยู่ในมหาวิทยาลัย และในเขตพื้นที่ให้บริการ เพื่อประโยชน์ด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นิสิตสาขาวิชาแพทยศาสตร์ด้วย นอกจากนี้ ยังมีเป้าหมายที่จะสร้างเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัยกับโรงพยาบาลในเขตพื้นที่บริการ ๕ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน จังหวัดเชียงราย และจังหวัดลำปาง ให้ได้รับการพัฒนาระบบบริการรักษาพยาบาล สามารถผลิตบัณฑิตในสาขาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะมีขีดความสามารถที่จะเป็น Medical Hub รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ตามนโยบายรัฐบาลอีกด้วย ประกอบกับมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินการ ขอรหัสหน่วยบริการสุขภาพกับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้ชื่อ “ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา” รหัส ๙ หลัก ๐๐๔๑๓๔๗๐๐ และรหัส ๕ หลัก ๔๑๓๔๗ เพื่อดำเนินการให้บริการรักษาพยาบาลแก่บุคลากร นิสิต นักเรียนของมหาวิทยาลัยพะเยา และประชาชนทั่วไป ตามวัตถุประสงค์ข้างต้น โดยได้เปิดให้บริการรักษาพยาบาล แผนกผู้ป่วยนอก (ในเวลาราชการ) ตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ และในเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้เริ่มเปิดให้บริการแผนกผู้ป่วยนอก (นอกเวลาราชการ) แผนกผู้ป่วยใน (จำนวน ๓๒ เตียง) และแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ตลอด ๒๔ ชั่วโมง และเปิดให้บริการรักษาพยาบาลอย่างเต็มรูปแบบ ทั้งในตรวจรักษาโรคทั่วไป และเฉพาะทาง จนถึงปัจจุบัน

ต่อมาสภามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ได้อนุมัติให้ยุบรวมศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยากับคณะแพทยศาสตร์ โดยให้ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้คณะแพทยศาสตร์ และอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อจาก “ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา” เป็น “โรงพยาบาล มหาวิทยาลัยพะเยา” โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ยุบรวมศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยากับคณะแพทยศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓โดยมุ่งเน้นวิสัยทัศน์ “เป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยคุณภาพแห่งล้านนาตะวันออก” และให้บรรลุพันธกิจ “บริการ บริหาร จัดการเรียนการสอนและวิจัยด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพระดับชาติและนานาชาติ” เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา และรองรับการดำเนินงานตามเป้าหมายของการให้บริการรักษาพยาบาล และดำเนินการฝึกงานวิชาชีพแก่นิสิตสาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยสรุปได้ ดังนี้

  • ๑) ด้านการจัดการเรียนการสอน ได้กำหนดเป้าหมายการรับนิสิตในสาขาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่ต้องใช้โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นสถานที่เรียนและฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ ประกอบด้วยคณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ รวมนิสิตประมาณปีละ ๑,๕๐๐ คน
  • ๒) ด้านการให้บริการรักษาพยาบาล ได้กำหนดจำนวนผู้รับบริการทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขภายใต้เครือข่ายความร่วมมือของโรงพยาบาล ใน ๕ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน จังหวัดเชียงราย และจังหวัดลำปาง มีเป้าหมายผู้รับบริการประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ คนต่อปี

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้อนุมัติแก้ไขชื่อหน่วยบริการสุขภาพ จากเดิม ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา เป็น โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งแต่วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป เพื่อให้โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา สามารถดำเนินกิจการให้บริการรักษาพยาบาล ได้อย่างถูกต้องต่อไป

ประวัติเสด็จพระราชดำเนิน

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา

สภามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง จัดตั้งศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีฐานะเป็นส่วนงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยพะเยา มาตรา ๗ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๑๒๑ ง เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป

ประกาศการยุบรวม/เปลี่ยนชื่อ