หอพระพุทธภุชคารักษ์

บรรยากาศภายนอกโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

บรรยากาศภายในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา