แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์

Team Member

นายแพทย์คามิน สุทธิกุลบุตร

KAMIN SUTTIKULLABUD, MD.


อายุรศาสตร์ (Internal Medicine) >> ประวัติเพิ่มเติม <<
Team Member

แพทย์หญิงมัลลิกา ขวัญเมือง

MALLIKA KHWANMUANG, MD.


อายุรศาสตร์ (Internal Medicine) >> ประวัติเพิ่มเติม <<
Team Member

นายแพทย์วสุชล ชัยชาญ

WASUCHON CHAICHAN, MD.


อายุรศาสตร์ (Internal Medicine) >> ประวัติเพิ่มเติม <<
Team Member

แพทย์หญิงณัฏฐินี นันทาทอง

NATTHINEE NANTATONG, MD.


อายุรศาสตร์ ( Internal Medicine ) >> ประวัติเพิ่มเติม <<
Team Member

แพทย์หญิงเพชราภรณ์ ชัชวรัตน์

PETCHARAPORN CHACHVARAT, MD.


อายุรศาสตร์ (Internal Medicine) >> ประวัติเพิ่มเติม <<
Team Member

แพทย์หญิงกานต์จิรา ทิตย์สีแสง


อายุรศาสตร์ (Internal Medicine)