ข้อมูลรายละเอียด

สถานที่ทำงาน :
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

E-mail :
wasuchon.ch@up.ac.th

ประวัติการศึกษา :
พ.ศ. 2563 วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ. 2556 แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตนิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

การทำงาน :
พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน อาจารย์ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
พ.ศ. 2560 - 2563 แพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร ์ภาควชิาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ. 2558 - 2560 ผู้ช่วยสอน สาขาวิชาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัพะเยา
พ.ศ. 2557 - 2558 แพทย์เพิ่มพูนทักษะ โรงพยาบาลพะเยา และผู้ช่วยสอน (Teaching assistant) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

สมาชิกองค์กร :
พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน สมาคมแพทย์ผิวหนงัแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน แพทยสภา