แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์

Team Member

แพทย์หญิงเบญจวรรณ ตาแก้ว (ลาศึกษาต่อ)

BENJAWAN TAKAEW, MD.


เวชปฏิบัติทั่วไป
Team Member

นายแพทย์เทพนฤมิตร เมธนาวิน

THEPNARUEMIT METHANAVIN, MD.


เวชปฏิบัติทั่วไป >> ประวัติเพิ่มเติม <<
Team Member

นายแพทย์จิรวงศ์ ศรีสมบูรณ์

JIRAWONG SRISOMBOON, MD.


เวชปฏิบัติทั่วไป >> ประวัติเพิ่มเติม <<
Team Member

แพทย์หญิงณปภัช พงศบางโพธิ์


เวชปฏิบัติทั่วไป >> ประวัติเพิ่มเติม <<
Team Member

นายแพทย์รักษิต กันไพเราะ


เวชปฏิบัติทั่วไป >> ประวัติเพิ่มเติม <<
Team Member

นายแพทย์พลกฤต คงวิทย์เศรณี


เวชปฏิบัติทั่วไป >> ประวัติเพิ่มเติม <<
Team Member

นายแพทย์ธนกฤต บัวสระ


เวชปฏิบัติทั่วไป >> ประวัติเพิ่มเติม <<
Team Member

นายแพทย์วิศิษฏ์ ประตาทะยัง


เวชปฏิบัติทั่วไป >> ประวัติเพิ่มเติม <<