แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์

Team Member

นายแพทย์พชรพล อุดมลักษณ์


ออร์โธปิดิกส์ >> ประวัติเพิ่มเติม <<
Team Member

นายแพทย์วรกันต์ วรธำรงผไท


ออร์โธปิดิกส์ >> ประวัติเพิ่มเติม <<