แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์

Team Member

แพทย์หญิงอชิรญา ชนะพาล

ACHIRAYA CHANAPAL, MD.


เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์ (Preventive Medicine, Public Health) >> ประวัติเพิ่มเติม <<