แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์

Team Member

แพทย์หญิงลภัสกรณ์ ยะปะนัน

LAPUSKORN YAPANAN, MD.


วิสัญญีวิทยา (Anesthesiology) >> ประวัติเพิ่มเติม <<
Team Member

นายแพทย์วรัญญู เหงี่ยมไพศาล

WALUNYOU NGIMEPHAISAN, MD.


 วิสัญญีวิทยา (Anesthesiology) >> ประวัติเพิ่มเติม <<
Team Member

แพทย์หญิงวิลาสินี ศีติสาร


วิสัญญีวิทยา (Anesthesiology) >> ประวัติเพิ่มเติม <<