ข้อมูลรายละเอียด

ชื่อ-สกุล :

นายแพทย์วรัญญู เหงี่ยมไพศาล

Warunyou Ngiamphaisan, M.D.


สถานที่ทำงาน :

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

เลขที่ 19/1 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000


Email : warunyou.ng@up.ac.th

ประวัติการศึกษา :

พ.ศ. 2563 วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

สาขาวิสัญญีวิทยา (Diploma of the Thai Board of Anesthesiology)

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

(Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University, Bangkok)

พ.ศ. 2557 แพทยศาสตรบัณฑิต

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดกรุงเทพมหานคร

(Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University, Bangkok)


ความสนใจ/ความเชี่ยวชาญในการวิจัย

1. Regional anesthesia

2. Critical care

3. Respiratory careวันเวลาที่ออกตรวจ :