แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์

Team Member

แพทย์หญิงเพ็ญนิภัท นภีรงค์

PENNIPAT NABHEERONG, MD.


รังสีวิทยาวินิจฉัย (Diagnostic Radiology) >> ประวัติเพิ่มเติม <<