ข้อมูลรายละเอียด

สถานที่ทำงาน :
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
เลขที่ 19/1 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000

ประวัติการศึกษา :
พ.ศ. 2558 ประกาศนียบัตรแพทย์อำนวยการปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS Medical Director)
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม
พ.ศ. 2558 วุฒิบัตร รังสีวิทยาวินิจฉัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ. 2558 ประกาศนียบัตรชั้นสูงสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ. 2552 แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
พ.ศ. 2550 วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตรการแพทย์) คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

ผลงานทางวิชาการ :
Pennipat Nabheerong (2559). ความต้องการจำเป็นของชุมชนด้านการดูแลก่อนถึงโรงพยาบาล
สำหรับผู้สูงอายุ กรณีศึกษาจังหวัดพะเยา ในประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 ภายใต้หัวข้อ “Perspective in Multidisciplinary Research & Practice in Health science 2016” วันที่ 26 มกราคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (Proceeding) : ทวีวรรณ ชาลีเครือ, และเทพนฤมิตร เมธาวิน.
Pennipat Nabheerong ผลของโปรแกรมอบรมการใช้เครื่องช่วยกระตุกไฟฟ้า หัวใจอัตโนมัติต่อความรู้
และทักษะนิสิตสาขาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ในประชุมวิชาการระดับชาติ การสร้างเสริมสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 ภายใต้หัวข้อ “นวตกรรมสังคมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต” วันที่ 7-8 ธันวาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา (Proceeding) : เทียนทอง ต๊ะแก้ว, กรรณิการ์ เงินดี, กฤติยา ปัญญาวงศ์, ทวีวรรณ ศรีสุขคำและอิทธาวุธ งามพสุธาดล.


วันเวลาที่ออกตรวจ :