แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์

Team Member

นายแพทย์วัชเรสร พันธ์พัฒนกุล

VATCHARASORN PANPATTANAKUL , MD.


ประสาทวิทยา (Neurology) >> ประวัติเพิ่มเติม <<