ข้อมูลรายละเอียด

สถานที่ทำงาน :
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะยา
19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ประวัติการศึกษา :
พ.ศ. 2563 วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ.ปทุมธานี
พ.ศ. 2557 ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ.ปทุมธานี

วันเวลาที่ออกตรวจ :